GA­ZUL, CEA MAI BUN ARM

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Preșe­din­te­le rus Vla­di­mir Pu­tin a tri­mis din nou o scri­soa­re des­chi­să li­de­ri­lor eu­ro­peni, ară­tând că Ucraina da­to­re­a­ză acum Ru­si­ei 3,5 mld. do­lari (2,55 mld. eu­ro) pentru ga­zul con­su­mat și cri­ti­când UE că nu vi­ne cu so­luții. Alek­sei Mil­ler, șe­ful Gaz­prom, aver­ti­za­se an­te­ri­or că fir­ma sa ar pu­tea opri li­vră­ri­le că­tre Ucraina la 3 iu­nie da­că ța­ra nu plă­tește în avans pentru li­vrări. Ki­e­vul a re­fu­zat să-și achi­te da­to­ri­i­le, ex­pli­când că fa­ce asta în semn de pro­test față de re­cen­ta ma­jo­ra­re cu peste 80% a ta­ri­fu­lui la ga­ze de că­tre Gaz­prom, mo­ti­va­tă de re­vo­ca­rea dis­co­un­tu­lui prac­ti­cat de Gaz­prom în ra­port cu cli­en­tul său ucrai­nean, com­pa­nia Naf­to­gaz. Mi­nis­trul de fi­na­nțe in­te­ri­mar, Olek­san­dr Șla­pak, a anu­nțat că Ki­e­vul e pre­gă­tit să emi­tă obli­gați­uni în va­loa­re de 2,16 mld. do­lari spre a fa­ce rost de bani pentru pla­ta res­ta­nțe­lor la ga­ze, dar că va plă­ti numai da­că Rusia rein­sti­tu­ie ve­chi­ul preț re­dus la ga­ze (268 do­lari/1.000 mc) până la sfârși­tul anu­lui. La rândul său, pre­mi­e­rul Arseni Iațe­ni­uk a ame­ni­nțat că da­că Gaz­prom nu ca­de la învoia­lă până la 28 mai, va ce­re aju­tor unei cu­rți de ar­bi­traj de la Stoc­kholm ca­re va tre­bui să ia în con­si­de­ra­re că Rusia, înglo­bând Ucraina, a con­fis­cat im­pli­cit și active ener­ge­ti­ce în va­loa­re de „zeci sau su­te de miliarde de do­lari“. Pentru UE, ce­ar­ta ener­ge­ti­că din­tre ce­le do­uă țări ră­mâne o pro­ble­mă de­li­ca­tă: BBC amin­tește că aproa­pe 15% din ga­zul con­su­mat în Europa es­te li­vrat din Rusia prin Ucraina, ast­fel încât „exis­tă pe­ri­co­lul ca Ucraina să reînce­a­pă să ia din ga­zul des­ti­nat de Rusia cli­e­nți­lor săi eu­ro­peni, așa cum a fă­cut în cur­sul pre­ce­den­te­lor dis­pu­te pe te­ma plății da­to­ri­ei la ga­ze a Ki­e­vu­lui, din 2006 și 2009“. Pro­fi­tând de oca­zie, pre­sa ru­se­as­că su­sți­ne că in­te­re­sul UE de a nu fi per­tur­ba­te li­vră­ri­le de gaz ru­sesc spre Europa s-a re­flec­tat în faptul că „efor­tu­ri­le de lob­by ale par­te­ne­ri­lor eu­ro­peni ai Gaz­prom - com­pa­nii fran­ce­ze, ger­ma­ne și ita­li­e­ne“au fă­cut ca Alek­sei Mil­ler să nu fie in­clus pe lis­ta șe­fi­lor de „com­pa­nii apro­pia­te Krem­li­nu­lui“in­tra­te sub in­ci­de­nța san­cți­u­ni­lor oc­ci­den­ta­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.