CE VA FA­CE BCE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Du­pă ce ci­fre­le sub aștep­tări pri­vind creșterea eco­no­mi­că a zo­nei eu­ro în T1 (0,9% fa­ţă de T1 2012, 0,2% fa­ţă de T4 2013) au dus la scă­de­rea bur­se­lor europene, mo­ne­da eu­ro a con­ti­nuat și ea să sca­dă fa­ţă de do­lar și yen, ajun­gând la mi­ni­mul ul­ti­me­lor 11 săp­tă­mâni, 1,3647 do­lari, în con­di­ţi­i­le în ca­re spe­cu­la­to­rii mi­ze­a­ză pe faptul că per­for­man­ţa eco­no­mi­că sla­bă și ușo­rul avans al in­fla­ţi­ei (0,7% în apri­lie, fa­ţă de 0,5% în mar­tie) vor împin­ge în sfârșit BCE să ini­ţi­e­ze în iu­nie un pro­gram de re­la­xa­re mo­ne­ta­ră prin cum­pă­ra­re de active, du­pă mo­de­lul pa­ten­tat de Re­zer­va Fe­de­ra­lă a SUA. Ofi­cia­lii BCE au de­cla­rat însă că mă­su­ri­le afla­te în pre­gă­ti­re ar vi­za mai cu­rând re­du­ceri noi ale do­bânzi­lor și sti­mu­len­te spe­ci­fi­ce pentru cre­di­ta­rea IMM-urilor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.