CRIZĂ DE GUVERN

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Slovenia in­tră în scru­ti­nul pentru PE fără prim-mi­nis­tru și cu per­spec­ti­va de ale­geri an­ti­ci­pa­te. Pre­mi­e­rul Alen­ka Bra­tu­sek a pă­ră­sit șe­fia gu­ver­nu­lui din cau­za unor cer­turi po­li­ti­ce în urma că­ro­ra a pierdut con­du­ce­rea par­ti­du­lui ei, Slovenia Po­zi­ti­vă. Bra­tu­sek, 44 de ani, ex­pert fi­nan­ciar, a con­dus gu­ver­nul timp de 13 luni, reușind să sca­pe ţara de un acord cu FMI prin in­jec­ta­rea a 3 mld. eu­ro în băn­ci­le fa­li­te și prin­tr-un pro­gram de re­for­me lău­dat de UE. Cel ca­re i-a luat lo­cul la șe­fia par­ti­du­lui es­te Zo­ran Jan­ko­vic, fost preșe­din­te al for­ma­ţi­u­nii, pri­ma­rul Lju­blja­nei, cu­nos­cut prin scan­da­luri de co­rup­ţie. Ple­ca­rea de la pu­te­re a lui Bra­tu­sek a fost prost pri­mi­tă de cer­cu­ri­le fi­nan­cia­re: un ra­port Fit­ch ca­re ame­nin­ţă cu scă­de­rea ra­tin­gu­lui ţă­rii afir­mă că „in­sta­bi­li­ta­tea po­li­ti­că ame­nin­ţă pro­gra­mul de re­for­me struc­tu­ra­le din 2014-2015, in­clu­siv privatizarea unor mari com­pa­nii de stat“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.