BANI PENTRU LUP­TA CU SĂRĂCIA

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Deși pro­gra­me­le de pro­tec­ţie so­cia­lă din 146 de ţări să­ra­ce sau cu ni­vel me­diu de dez­vol­ta­re to­ta­li­ze­a­ză 1 mld. eu­ro, aces­te pro­gra­me nu reușesc să aco­pe­re o populaţie to­ta­lă es­ti­ma­tă la 870 mil. oa­meni, iar în ţă­ri­le ce­le mai slab dez­vol­ta­te, un­de 47% din populaţie es­te ex­trem de să­ra­că, asis­ten­ţa so­cia­lă aco­pe­ră mai pu­ţin de 10% din populaţie, ara­tă un nou ra­port al Băn­cii Mon­dia­le. În ul­ti­mul de­ce­niu însă, chel­tu­i­e­li­le pentru pro­tec­ţia so­cia­lă în Europa de Est și Asia Cen­tra­lă au cres­cut în me­die cu 15% pe an, ajun­gând de la o me­die de 0,9% din PIB în 2000 la 1,3% din PIB în 2005 și cca 2% din PIB în 2010. În pe­ri­oa­da 2005-2012, Ro­mânia a re­dus ine­ga­li­ta­tea so­cia­lă cu 14%, ur­ma­tă ca per­for­man­ţă de Be­la­rus, Po­lo­nia, Ser­bia și Mun­te­ne­gru (con­form cal­cu­le­lor BM, ine­ga­li­ta­tea so­cia­lă es­te în me­die cu 3% mai ma­re în ab­sen­ţa unor pro­gra­me de pro­tec­ţie so­cia­lă).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.