MIȘCĂRI PE PIA­ŢA BANCARĂ

Business Magazin (Romania) - - // PIE E I FINAN E -

Fondul de investiţii Emer­ging Eu­ro­pe Acces­si­on Fund, ad­mi­nis­trat de Axxess Capital, a fi­na­li­zat în ace­as­tă lu­nă pre­lua­rea Nex­te­bank de la ban­ca un­ga­ră MKB Bank, iar ban­ca ita­lia­nă Ve­ne­to Ban­ca fi­na­li­ze­a­ză ofi­cial pro­ce­sul de fu­zi­u­ne prin ab­sor­bţie a su­cur­sa­lei Ita­lo-Ro­me­na, ca­re își va schim­ba ast­fel nu­me­le du­pă cel al băn­cii-ma­mă. Tot din rândul băn­ci­lor mici, cel mai pro­ba­bil, ar urma să-și ale­a­gă și Ban­ca Tran­sil­va­nia o in­sti­tu­ţie sau un por­to­fo­liu de cli­en­ţi pe ca­re să le cum­pe­re, du­pă ce a primit o fi­nan­ţa­re de 40 mil. do­lari de la IFC, di­vi­zia de investiţii a Băn­cii Mon­dia­le, ac­ţi­o­nar mi­no­ri­tar al băn­cii. În pre­zent sunt scoa­se la vânza­re Vol­ksbank, Ban­ca Car­pa­ti­ca, Mil­len­ni­um Bank, Mar­fin și Ban­ca Ro­mâneas­că, iar du­pă ce­le mai noi in­for­ma­ţii și RBS caută cum­pă­ră­tor pentru res­tul ac­ti­ve­lor din Ro­mânia, du­pă ce a vândut anul tre­cut por­to­fo­li­ul de re­tail că­tre UniCre­dit.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.