SPERANŢE PENTRU ȘOMERI

Business Magazin (Romania) - - // PIE E I FINAN E -

Pri­me­le luni au adus o ușoa­ră creștere a ce­re­rii de for­ţă de mun­că, înde­o­se­bi în industria de cal­cu­la­toa­re și pro­du­se elec­tro­ni­ce, echi­pa­men­te elec­tri­ce, au­to, no­te­a­ză BNR în ul­ti­mul ra­port asu­pra in­fla­ţi­ei. Nu­mă­rul lo­cu­ri­lor de mun­că va­can­te la ANOFM a cres­cut, su­ge­rând re­vi­go­ra­rea ce­re­rii de for­ţă de mun­că, iar per­spec­ti­ve­le de an­ga­ja­re în in­dus­trie și con­struc­ţii în T2 sunt fa­vo­ra­bi­le. Re­du­ce­rea nu­mă­ru­lui de con­ce­di­eri a con­tri­bu­it la stag­na­rea șo­ma­ju­lui (7,2% în mar­tie, la fel ca în mar­tie 2013). Con­form BNR, ac­ce­le­ra­rea rit­mu­lui anual de creștere a sa­la­ri­i­lor în sec­to­rul privat a fost re­zul­ta­tul ma­jo­ră­rii sa­la­ri­u­lui mi­nim brut pe economie, în timp ce companiile „ma­ni­fes­tă în con­ti­nua­re pru­den­ţă“la ne­go­ci­e­rea sa­la­ria­lă. Ma­jo­ră­ri­le de le­furi din in­dus­trie au fost in­te­gral com­pen­sa­te de câști­gu­ri­le de pro­duc­ti­vi­ta­te, di­na­mi­ca anua­lă a cos­tu­lui cu for­ţa de mun­că ră­mânând ne­ga­ti­vă. nu­măr sa­la­ria­ţi sector privat (sc. dr.) nu­măr sa­la­ria­ţi sector bugetar (sc. dr.) locuri de mun­că va­can­te an­ga­jări

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500 IV 2014**

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.