CO­MER­ŢUL ONLINE SE ÎNDRE­AP­TĂ SPRE 2 MILIARDE DE EU­RO ÎN ACEST AN

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Pia­ţa de co­merţ elec­tro­nic din Ro­mânia, es­ti­ma­tă anul tre­cut la cir­ca un miliard de eu­ro, are cel mai ma­re po­ten­ţial de creștere din re­gi­u­ne, în con­di­ţi­i­le în ca­re exis­tă încă mul­te in­dus­trii ca­re nu s-au dez­vol­tat și în me­di­ul online și în ca­re doar 20% din­tre cei 10 milioane de uti­li­za­tori de in­ter­net cumpără de pe si­te-urile de e-com­mer­ce. „Avem încă foar­te mul­te in­dus­trii ca­re nu sunt în me­di­ul online - ma­rii re­tai­leri, ju­că­to­rii din pia­ţa de tic­ke­ting (bi­le­te la eveni­men­te), de ca­do­uri și turism“, spu­ne Da­ni­el Ni­co­les­cu, co­un­try ma­na­ger al PayU Ro­mânia. El a adău­gat că în Ro­mânia, un­de sunt 20 de milioane de lo­cu­i­tori, se ge­ne­re­a­ză vânzări în me­di­ul online de un miliard de eu­ro, iar în Ce­hia, ca­re are o populaţie la ju­mă­ta­te, pia­ţa de co­merţ elec­tro­nic es­te de 1,7 miliarde de eu­ro. În Po­lo­nia, cea mai ma­re pia­ţă din re­gi­u­ne ñ cu 38 de milioane de per­soa­ne, veni­tu­ri­le re­a­li­za­te de magazinele online sunt de 5 ori mai mari - 5 miliarde de eu­ro. „Per­for­man­ţa pe fi­e­ca­re ce­tă­ţe­an es­te di­fe­ri­tă de la ţa­ră la ţa­ră. De aici și opor­tu­ni­ta­tea noas­tră de a crește, cu o populaţie de 20 de milioane de lo­cu­i­tori am pu­tea ajun­ge la sfârși­tul anu­lui chiar și la o pia­ţă de 2 miliarde de eu­ro“, a com­ple­tat Ni­co­les­cu. Pia­ţa lo­ca­lă de co­merţ elec­tro­nic crește anual cu cir­ca 30-35%. „Pia­ţa lo­ca­lă va crește atât prin înmul­ţi­rea nu­mă­ru­lui de cum­pă­ră­tori online, cât și prin in­tra­rea di­ve­rși­lor com­pe­ti­tori în pia­ţă. În următoarea pe­ri­oa­dă vor in­tra din ce în ce mai mul­ţi com­pe­ti­tori pe pia­ţă fie din di­rec­ţia ma­ga­zi­ne­lor offline ca­re își deschid și ma­ga­zi­ne online, fie com­pe­ti­tori mari in­ter­na­ţi­o­na­li ca­re vor să in­tre pe pia­ţa din Ro­mânia toc­mai pentru că creșterea prog­no­za­tă es­te atât de ma­re, de 30-35% fa­ţă de doar 5% cât se prog­no­ze­a­ză pentru ţă­ri­le din es­tul Eu­ro­pei“, a spus Ca­me­lia Gan­ga, di­rec­tor de mar­ke­ting al ma­ga­zi­nu­lui online Fas­hi­on Days.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.