ROMÂNII PE IN­TER­NET: MAI PU­ŢINI, DAR MAI MOBILI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Românii par a fi cei mai mobili uti­li­za­tori de in­ter­net din ace­as­tă par­te a Eu­ro­pei, iar ma­jo­ri­ta­tea din­tre ei își încep zi­ua online și au o ati­tu­di­ne foar­te des­chi­să fa­ţă de noi­le teh­no­lo­gii, po­tri­vit stu­di­u­lui „Inter­ne­tul în via­ţa de zi cu zi“, co­man­dat de Goo­gle. Stu­di­ul a fost re­a­li­zat de IIBR, online, în ca­drul proi­ec­tu­lui „Inter­ne­tul în via­ţa de zi cu zi“, ca­re a in­clus cinci ţări: Po­lo­nia, Re­pu­bli­ca Ce­hă, Slo­va­cia, Ungaria și Ro­mânia. În fi­e­ca­re ţa­ră, stu­di­ul a cu­prins 1.000 de res­pon­den­ţi în vârstă de cel pu­ţin 15 ani, ca­re fo­lo­sesc inter­ne­tul în mod re­gu­lat. Po­tri­vit aces­tui studiu, românii apre­cia­ză ta­ble­te­le și smar­tpho­ne-urile mai mult de­cât po­lo­ne­zii și ma­ghia­rii, vor să fie online chiar și atunci când se află pe o in­su­lă pus­tie, au înce­put să ur­mă­re­as­că mai mult vi­de­o­cli­puri de pe in­ter­net de­cât pro­gra­me TV, dar sunt încă re­ti­cen­ţi în pri­vin­ţa plă­ţi­lor online. Însă numai 32% din­tre români fo­lo­sesc inter­ne­tul aproa­pe în fi­e­ca­re zi (în me­die), cel mai scă­zut pro­cent din­tre ce­le cinci ţări in­clu­se în studiu, aproa­pe ju­mă­ta­te fa­ţă de Ungaria (62%) și Slo­va­cia (61%). Aproa­pe ju­mă­ta­te din­tre români (45%) in­tră pe in­ter­net cel pu­ţin o da­tă pe săp­tă­mână, po­tri­vit da­te­lor Eu­ros­tat. De ase­me­nea, 67% fo­lo­sesc smar­tpho­ne-uri sau te­le­foa­ne mo­bi­le pentru a se co­nec­ta la in­ter­net, iar 32% fo­lo­sesc ta­ble­te­le, pro­cen­te mai mari de­cât în ce­le­lal­te cinci ţări ana­li­za­te în ca­drul stu­di­u­lui. Românii par să fie foar­te des­chiși fa­ţă de noutăţile teh­no­lo­gi­ce, cum ar fi cău­ta­rea vo­ca­lă: 60% din­tre res­pon­den­ţi sunt des­chiși la acest tip de ino­va­ţii, cel mai ma­re pro­cent din­tre toa­te ce­le cinci ţări. În plus, 75% ac­ce­se­a­ză pa­gi­ni­le de so­cia­li­za­re și 72% co­mu­ni­că online prin me­sa­je text, însă fe­mei­le so­cia­li­ze­a­ză mai mult pe in­ter­net de­cât băr­ba­ţii. Con­form stu­di­u­lui, da­că ar ajun­ge pe o in­su­lă pus­tie, ju­mă­ta­te din­tre fe­mei ar ale­ge să ia cu ele un cal­cu­la­tor sau un smar­tpho­ne co­nec­tat la in­ter­net. În ca­zul băr­ba­ţi­lor, pri­ma op­ţi­u­ne es­te un cu­ţit (36%), însă la o dis­tan­ţă foar­te mică de dis­po­zi­ti­vul co­nec­tat online (34%). Lap­to­pu­ri­le și cal­cu­la­toa­re­le per­so­na­le sunt cel mai des fo­lo­si­te pentru cău­tări online, în timp ce smar­tpho­ne-urile și ta­ble­te­le se fo­lo­sesc pentru ac­ce­sa­rea re­ţe­le­lor de so­cia­li­za­re. În plus, românii sunt cei mai împă­ti­mi­ţi au­tori de blo­guri din­tre toa­te ţă­ri­le par­ti­ci­pan­te în studiu: 12% de­ţin blo­guri, în timp ce în ce­le­lal­te ţări pro­cen­tul abia ajun­ge la 7%. Fa­ce­book es­te li­der in­con­tes­ta­bil - 97% din­tre românii ca­re fo­lo­sesc me­di­i­le de so­cia­li­za­re au un cont pe ace­as­tă re­ţea. De ase­me­nea, po­tri­vit stu­di­u­lui, peste trei sfer­turi din­tre românii co­nec­ta­ţi ur­mă­resc vi­de­o­cli­puri online sau le des­car­că de pe in­ter­net. Mai mult, te­le­vi­zo­rul nu es­te cel mai im­por­tant mij­loc de di­ver­tis­ment vi­deo pentru aproa­pe ju­mă­ta­te din­tre aceștia: 46% pe­trec mai mult timp ur­mă­rind vi­de­o­cli­puri în me­di­ul online (sau ob­ţi­nu­te online) de­cât pro­gra­me TV. În ce­ea ce pri­vește di­ver­tis­men­tul vi­deo, Yo­uTu­be es­te prin­ci­pa­la sur­să: peste do­uă trei­mi (68%) din­tre uti­li­za­to­rii de in­ter­net ur­mă­resc vi­de­o­cli­puri pe Yo­uTu­be. Fe­mei­le și băr­ba­ţii au obi­cei­uri di­fe­ri­te pri­vind fo­lo­si­rea in­ter­ne­tu­lui în via­ţa de zi cu zi - fe­mei­le fo­lo­sesc inter­ne­tul mai des de­cât băr­ba­ţii pentru a co­mu­ni­ca, iar băr­ba­ţii des­car­că apli­ca­ţii și ur­mă­resc pro­gra­me TV online ce­va mai des de­cât fe­mei­le. Atunci când își pe­trec tim­pul li­ber online, băr­ba­ţii ci­tesc mai mul­te știri și in­for­ma­ţii de­cât fe­mei­le (63% fa­ţă de 53%), în timp ce fe­mei­le pre­fe­ră să in­te­rac­ţi­o­ne­ze social și co­mu­ni­că online mai mult de­cât băr­ba­ţii (47% fa­ţă de 36%). Ma­jo­ri­ta­tea ro­mâni­lor își caută

nu­me­le pe Goo­gle (60%).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.