DREPTUL LA UITARE DE­VI­NE VA­LA­BIL PE GOO­GLE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Uti­li­za­to­rii vor pu­tea ce­re Goo­gle și altor mo­toa­re de cău­ta­re pe in­ter­net să ște­ar­gă din re­zul­ta­te­le cău­tă­ri­lor online une­le link-uri că­tre știri, de­ci­zii ju­de­că­to­rești și alte do­cu­men­te ca­re con­ţin in­for­ma­ţii sen­si­bi­le, po­tri­vit unei ho­tă­râri a CEJ, pe ca­re gi­gan­tul IT ame­ri­can o con­si­de­ră cen­zu­ră. Ca­zul ju­de­cat de Cur­tea Eu­ro­pe­a­nă de Jus­ti­ţie (CEJ) ilus­tre­a­ză lup­ta ca­re să dă între sus­ţi­nă­to­rii li­ber­tă­ţii de ex­pri­ma­re și cei ai drep­tu­lui la via­ţă pri­va­tă, ca­re afir­mă că oa­me­nii au „dreptul să fie ui­ta­ţi“, adi­că să-și poa­tă șter­ge ur­me­le elec­tro­ni­ce de pe in­ter­net. În ca­zul ju­de­cat de Cur­tea Eu­ro­pe­a­nă de Jus­ti­ţie, des­chis încă din 2011, au­to­ri­ta­tea spa­ni­o­lă pentru pro­tec­ţia da­te­lor cu ca­rac­ter per­so­nal a ce­rut Goo­gle să ște­ar­gă link-uri că­tre mai mult de 100 de ar­ti­co­le con­si­de­ra­te de­făi­mă­toa­re, de­ci­zia de la mo­men­tul respectiv de­cla­nșând te­meri pri­vind li­ber­ta­tea de ex­pri­ma­re. Goo­gle a con­tes­tat de­ci­zia într-un tri­bu­nal din Ma­drid, afir­mând că nu poar­tă res­pon­sa­bi­li­ta­tea in­for­ma­ţi­i­lor ca­re apar pe web. Tri­bu­na­lul spa­ni­ol a ce­rut opi­nia Cur­ţii Europene de Jus­ti­ţie, cea mai înal­tă in­stan­ţă a UE. De­ci­zi­i­le Cur­ţii sunt obli­ga­to­rii

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.