So­rin Io­nes­cu

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Ce fă­cea în 2006: lu­cra ca pro­gra­ma­tor pentru o fir­mă mică În 2014, la 30 de ani, So­rin Io­nes­cu a de­venit unul din­tre cei șa­se vi­ce­preșe­din­ţi ai eMAG. Tot el es­te omul ca­re dez­vol­tă afa­ce­ri­le ce­lui mai ma­re re­tai­ler online din Ro­mânia peste gra­ni­ţă. Până acum a bi­fat Bulgaria și Ungaria, însă va du­ce ste­a­gul eMAG în 2014 pe cel pu­ţin o no­uă pia­ţă. „Am fă­cut tot fe­lul de jo­curi și apli­ca­ţii pe ca­re le vin­de­am încă de când eram co­pil. Nu pot spu­ne că le-am mo­ne­ti­zat foar­te bi­ne pentru că nu știam ce e mar­ke­tin­gul atunci, dar îmi do­re­am să ofer ce­va lu­mii.“Spu­ne că l-a atras eMAG și nu gi­gan­ţii IT înspre ca­re se îndrep­tau co­le­gii săi pentru că nu se ve­dea scri­ind li­nii de cod toa­tă via­ţa și, even­tual, con­du­când o echi­pă de oa­meni ca­re pro­gra­me­a­ză.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.