Do­rin Pe­na

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Ce fă­cea în 2006: era asis­tent uni­ver­si­tar la Po­li­teh­ni­că în București Po­ves­tea pro­fe­si­o­na­lă lui Do­rin Pe­na înce­pe în clasa a ze­cea, când, aflat pe băn­ci­le li­ceu­lui din orașul na­tal, ele­vul Do­rin Pe­na se înscria la cur­sul Cis­co Net­work Aca­de­my, des­ti­nat ti­ne­ri­lor ele­vi și stu­den­ţi pa­si­o­na­ţi de in­for­ma­ti­că. I-a plă­cut de mic ide­ea de net­wor­king, atât la ni­vel tehnologic, cât și la ni­vel uman, de ace­ea a avut gri­jă de-a lun­gul tim­pu­lui să nu ră­mână închis în bi­rou în fa­ţa calculatorului, ci să încer­ce să in­tre în le­gă­tu­ră și cu cli­en­ţii ser­vi­ci­i­lor la ca­re lu­cra. A ab­sol­vit fa­cul­ta­tea de au­to­ma­ti­că și cal­cu­la­toa­re la Po­li­teh­ni­că, în pe­ri­oa­da stu­den­ţi­ei a fost in­struc­tor la aca­de­mia Cis­co din ca­drul uni­ver­si­tă­ţii, iar du­pă ab­sol­vi­re a fost se­lec­tat de ame­ri­cani în Sa­les Aca­de­my și a ob­ţi­nut cea mai înal­tă cer­ti­fi­ca­re

a Cis­co, Cer­ti­fi­ed Inter­net­work Ex­pert.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.