Anca Roșcă­nea­nu

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Ce fă­cea în 2006: lu­cra în asi­gu­rări la EOS Risq Nu­mi­rea Ancăi Roșcă­nea­nu, în iu­nie 2013, la con­du­ce­rea Gras Sa­voye Ro­mânia a fost înso­ţi­tă de man­da­tul de a re­or­ga­ni­za echi­pa pentru a con­sti­tui pre­mi­se­le de creștere a por­to­fo­li­u­lui de cli­en­ţi, creștere a vo­lu­mu­lui de pri­me in­ter­me­dia­te și di­ver­si­fi­ca­re a ofer­tei de ser­vi­cii. An­te­ri­or a lu­crat în com­pa­nii pre­cum Lon­don Bro­kers, EOS Risq Ro­ma­nia, Risk Con­trol Insu­ran­ce

and Rein­su­ran­ce Bro­ker și Asi­gest Bro­ker de Asi­gu­ra­re Re­a­si­gu­ra­re. „Da­că es­te ce­va ce sigur nu aș schim­ba ar fi ţara, pentru că Ro­mânia are un par­curs foar­te di­na­mic și, pentru că ser­vi­ci­i­le fi­nan­cia­re urmează rit­mul economiei,

ofe­ră mul­te opor­tu­ni­tă­ţi de creștere și ino­va­re.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.