Gre­gor Auf­hau­ser

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Ce fă­cea în 2006: lu­cra în com­pa­nia fa­mi­li­ei din Austria, un­de pre­lu­cra pia­tră Gre­gor Auf­hau­ser conduce com­ple­xul The Grand din București din apri­lie 2010. Du­pă ce a stu­diat ad­mi­nis­tra­rea afacerilor și in­gi­ne­ria con­struc­ţi­i­lor la Viena, a înce­put să lu­cre­ze pentru gru­pul aus­triac Stra­bag în 2008, un­de s-a ocu­pat de ma­na­ge­men­tul afacerilor din re­al esta­te din Ro­mânia și Bulgaria. El ex­pli­că veni­rea sa în Ro­mânia ca ur­ma­re a de­ci­zi­ei aus­tri­e­ci­lor - ca­re au de­ţi­nut încă de la înce­put com­ple­xul cu­nos­cut pu­bli­cu­lui larg mai ales da­to­ri­tă ho­te­lu­lui J.W. Mar­ri­ott din Capitală - de a conduce bu­si­nes­sul, ges­ti­o­nat până atunci de ac­ţi­o­na­rii mi­no­ri­tari.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.