Adrian Ci­ghi

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Ce fă­cea în 2006: era ana­list de investiţii la Gol­dman Sa­chs în Lon­dra Adrian Ci­ghi es­te re­pre­zen­tan­tul le­gal al su­cur­sa­lei Fran­klin Tem­ple­ton Investment Ma­na­ge­ment de la București și mem­bru al echi­pei ca­re ad­mi­nis­tre­a­ză in­ves­ti­ţi­i­le Fran­klin Tem­ple­ton în Ro­mânia. Es­te mem­bru re­co­man­dat de Fondul Pro­pri­e­ta­tea în con­si­li­i­le de ad­mi­nis­tra­ţie ale com­pa­ni­i­lor Ae­ro­por­turi București (2013-pre­zent), Ad­mi­nis­tra­ţia Por­tu­ri­lor Ma­ri­ti­me Con­stan­ţa (2011-pre­zent), Poșta Ro­mână (2010–pre­zent), Romgaz (2011-2013), Alcom Ti­mișoa­ra (2010-pre­zent) și Pres­tări Ser­vi­cii București (2010-2012). „Re­veni­rea în Ro­mânia du­pă șa­se ani în Marea Britanie a fost o decizie grea, ca­re s-a do­ve­dit însă a fi una in­spi­ra­tă“, spu­ne Ci­ghi, ca­re a lu­crat între 2004 și 2006 la Leh­man Brot­hers și Gol­dman Sa­chs la Lon­dra. Ulterior, până în 2010 a fost ana­list de investiţii și ad­mi­nis­tra­re risc în ca­drul BT Asset Ma­na­ge­ment, la Cluj-Na­po­ca.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.