180.000 nu­mă­rul co­pi­i­lor năs­cu­ţi în 2012,

Business Magazin (Romania) - - // EDUCA I E -

de aproa­pe do­uă ori mai mic fa­ţă de înce­pu­tul ani­lor ‘90 în ca­re aceștia sunt men­to­rați și aju­tați să-și pu­nă idei­le de business în prac­ti­că și unul de edu­cație fi­nan­cia­ră (dez­vol­tat în par­te­ne­riat cu Ban­ca Tran­sil­va­nia, ca­re a tri­mis co­nți­nu­tul in­for­mați­o­nal că­tre 300.000 de pă­ri­nți din ba­ze­le sale de date) și din toam­nă urmează să in­tro­du­că un pro­gram de ti­pul aca­de­mi­ei - KEN Start (dar ca­re du­re­a­ză do­uă luni) ca opți­o­nal în af­ter­school-uri. Până în pre­zent, KEN Aca­de­my a in­stru­it în jur de 2.000 de co­pii, prin in­ter­me­di­ul pro­gra­mu­lui cu Ban­ca Tran­sil­va­nia, 40 prin aca­de­mia de un an și are înscriși 15 co­pii în pro­gra­mul KEN Start. Aso­ciația KEN Insti­tu­te a ra­por­tat la Ministerul Fi­na­nțe­lor în 2013 (pri­mul an de ac­ti­vi­ta­te) veni­turi to­ta­le de peste 146.000 de lei (în jur de 33.000 de eu­ro) și pro­fit de cir­ca 5.000 de eu­ro. Cur­su­ri­le nu sunt ta­xa­te ca ata­re, ci aso­ciația fo­lo­sește un sis­tem de spon­so­ri­za­re din par­tea pă­ri­nți­lor. Pă­ri­nți ca­re apre­cia­ză că le­cți­i­le de business sunt o in­ves­tiție în co­pi­ii lor de vârstă șco­la­ră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.