Cel pu­ţin încă trei com­pa­nii din domeniul edu­ca­ţi­ei ofe­ră cur­suri de edu­ca­ţie fi­nan­ciaă și antreprenoriat. Dar aces­ta es­te doar înce­pu­tul.

Business Magazin (Romania) - - // EDUCA I E -

vin­de pro­du­sul. Pentru asta ei mă­soa­ră tra­fi­cul, fac achi­ziții, își con­stru­i­esc un stand și ajung să fa­că și job ro­ta­ti­on pentru a ex­pe­ri­men­ta cât mai mul­te ro­luri pe ca­re ar pu­tea să le ocu­pe oda­tă in­trați într-o companie du­pă ter­mi­na­rea fa­cul­tății. În fun­cție de mo­dul în ca­re și-au însușit anu­mi­te cu­noști­nțe de business, ei pot să ră­mână la fi­na­lul aces­tor se­si­uni cu pro­fit.

„Co­pi­ii dau și de cli­e­nți ca­re sunt en­tu­zias­mați, dar și de alții ca­re sunt com­plet nein­te­re­sați sau di­fi­ci­li. Au mo­men­te când nu vi­ne ni­meni la stand și atunci știu că tre­bu­ie să fa­că vânza­re ac­ti­vă și se duc ei că­tre cli­e­nți. Nor­mal că nu mă aștept ca ei, mai ales co­pi­ii de șap­te sau opt ani, să ră­mână cu niște cu­noști­nțe te­o­re­ti­ce, dar își vor

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.