Sen­ti­men­te i ati­tu­dini în afa­ce­ri­le an­tre­pre­no­ria­le „Do­resc să-mi por­nesc pro­pria afa­ce­re!“- au­zim tot mai des, de la ce­le mai di­ver­se ca­te­go­rii de oa­meni. De la me­se­riași sau pro­fe­si­o­niști, dar și de la di­rec­tori de cor­po­ra­ţie; de la cei dis­pe­ra­ţi că îș

Business Magazin (Romania) - - OPINIE -

U TO II AU CE­VA ÎN CO­MUN: LE LIPSE TE CE­VA I CRED C DOAR AFA­CE­REA LA CA­RE SE GÂNDESC POATE S LE ADUC ACEL CE­VA. Ma­jo­ri­ta­tea sunt con­vi­nși că știu tot ce tre­bu­ie și sunt exact cum tre­bu­ie pentru a reuși. Nu es­te toc­mai așa, de vre­me ce s-a de­mon­strat sta­tis­tic că, ori­un­de în lu­me, peste 85% din­tre iniția­ti­ve­le an­tre­pre­no­ria­le sunt sor­ti­te eșe­cu­lui - fie prin li­chi­da­re, fie prin ano­ni­mat.

În acest con­text, apa­re na­tu­ral între­ba­rea: cum tre­bu­ie să fie o afa­ce­re, ast­fel încât pe­ri­co­lul de fa­li­ment sau de ano­ni­mat să fie cât mai mic?

Să por­neas­că prin ex­ploa­ta­rea ime­dia­tă și ra­pi­dă a unei opor­tu­ni­tăți va­lo­roa­se (cu ce­re­re

Cdu­ra­bi­lă, ge­ne­roa­să, în creștere și cu po­te­nțial ma­re de pro­fit) ca­re, mai pre­sus de toa­te, i se po­tri­vește între­prin­ză­to­ru­lui; să fun­cți­o­ne­ze într-un con­text fa­vo­ra­bil; să atra­gă la mo­men­tul opor­tun re­sur­se­le ne­ce­sa­re, ca­re sunt apoi fo­lo­si­te cu ma­re chib­zu­i­nță și ma­xi­mum de efi­ci­e­nță și efi­ca­ci­ta­te; să păs­tre­ze o struc­tu­ră or­ga­ni­za­to­ri­că plată și fle­xi­bi­lă. E LA PA­SI­U­NE LA COMPETEN E I LA AVAN­TAJ COMPETITIV. Lip­sește ce­va? Cu si­gu­ra­nță: nu m-am re­fe­rit încă la oa­meni, pentru a pu­tea acor­da aces­to­ra ate­nția spe­cia­lă pe ca­re o me­ri­tă, fie că e vor­ba des­pre an­tre­pre­nori, fie des­pre angajați sau des­pre par­te­ne­rii lor. Pentru suc­ce­sul afa­ce­rii, es­te ne­voie ca

Doa­me­nii să ex­ce­le­ze în com­pe­te­nțe­le cheie spe­ci­fi­ce afa­ce­rii (când spun com­pe­te­nțe, mă gândesc la cu­noști­nțe, abi­li­tăți și ati­tu­dini), adi­că în ace­lea cu­prin­se în răs­pun­sul la între­ba­rea pe ca­re tre­bu­ie să și-o pu­nă ori­ce între­prin­ză­tor: ce să fac și ce să nu fac, ast­fel încât cli­e­nții să cum­pe­re de la mi­ne și nu de la con­cu­re­nții mei? An­tre­pre­no­rul tre­bu­ie să re­flec­te­ze se­ri­os și să răs­pun­dă co­rect la ace­as­tă între­ba­re. Doar iden­ti­fi­când bi­ne com­pe­te­nțe­le ne­ce­sa­re le va pu­tea dezvolta prin exer­cițiu, pentru a atin­ge măi­es­tria. Când cli­en­tul va re­cu­noaște ace­as­tă măi­es­trie, avan­ta­jul competitiv va fi aproa­pe sigur.

Ați ur­mă­rit vre­o­da­tă un tan­gou dan­sat cu vir­tu­o­zi­ta­te, de

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.