Î

Business Magazin (Romania) - - OPINIE -

MI PLA­CE S URM RESC PRIVIRILE OAMENILOR. Din­co­lo de cu­vin­te, ele îmi spun da­că cel cu ca­re vor­besc des­pre business es­te cu ade­vă­rat pa­si­o­nat de ce­ea ce fa­ce. Fiți ate­nți și veți ve­dea pa­si­u­nea și ener­gia în ochii an­tre­pre­no­ri­lor de suc­ces, atunci când vor­besc des­pre afa­ce­rea lor, așa cum le vedeți la vir­tu­o­zii tan­go­u­lui. An­tre­pre­no­rii pa­si­o­nați de pro­du­sul și de com­pa­nia lor nu pre­cu­pețesc efor­turi și își asu­mă ris­curi pentru a înain­ta în di­re­cția vi­zi­u­nii lor, la fel cum dan­sa­to­rii pa­si­o­nați au pu­te­rea să exer­se­ze mai pre­sus de su­fe­ri­nță și pericol, pentru a re­a­li­za dan­sul per­fect pe ca­re și l-au ima­gi­nat. Cu­vin­te­le an­tre­pre­no­ri­lor sunt cap­ti­van­te și con­vin­gă­toa­re, pentru că ex­pri­mă sub­sta­nța com­pe­te­nței și a încre­de­rii lor în reuși­tă, a cre­di­bi­li­tății do­bândi­te în timp, la fel cum pașii dan­sa­to­ri­lor ca­re ur­că pe sce­nă du­pă exer­ciții înde­lun­ga­te sunt ușori și pre­ciși.

Acum înțe­le­geți de ce spu­neam mai sus că, mai pre­sus de ori­ce, opor­tu­ni­ta­tea tre­bu­ie să fie po­tri­vi­tă pentru antre­pre­nor? Pentru că numai ast­fel îi va plă­cea și-l va

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.