4,4 3,9 3,9

Business Magazin (Romania) - - // STRATEGIE -

și mai ief­tin mașini că­tre Europa de Vest, prin­ci­pa­la piață a Da­cia. În timp ce de la Pi­tești nu exis­tă au­tos­tra­dă spre Si­biu pentru a tra­ver­sa mu­nții pe cu­loa­rul european, Tan­ger es­te la doar câți­va ki­lo­me­tri de coas­ta Spa­ni­ei și cea mai mo­der­nă in­fras­truc­tu­ră de au­tos­tră­zi a Eu­ro­pei. Spre com­pa­rație, în Ro­mânia un tren cu mașini de la Mi­o­veni la Con­sta­nța fa­ce 24 de ore, iar vi­te­za me­die pe Va­lea Oltu­lui, prin­ci­pa­la ru­tă de export a ță­rii, es­te de 37 km/h.

To­tul a înce­put însă cu „lo­ga­ni­za­rea“in­dus­tri­ei au­to. In­tra­rea în pro­du­cție a mo­de­lu­lui Lo­gan în ur­mă cu ze­ce ani și no­ua ga­mă lan­sa­tă de fran­ce­zii de la Re­nault pe ba­za plat­for­mei pro­du­se în Ro­mânia au re­pre­zen­tat mo­men­tul de co­ti­tu­ră al in­dus­tri­ei românești, es­te de pă­re­re Con­stan­tin Stroe, preșe­din­te­le Aso­ciați­ei Con­struc­to­ri­lor de Au­to­mo­bi­le din Ro­mânia, cel ca­re mai deți­ne și fun­cția de vi­ce­preșe­din­te al con­si­li­u­lui de ad­mi­nis­trație al Au­to­mo­bi­le Da­cia.

„În ur­mă cu ze­ce ani vor­be­am des­pre des­chi­de­rea unei fe­res­tre de opor­tu­ni­ta­te pentru industria au­to din Ro­mânia. Era în anul

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.