CIFRA DE AFA­CERI PENTRU ACTIVITĂŢILE RE­NAULT ÎN RO­MÂNIA (GRUP) :

Business Magazin (Romania) - - // STRATEGIE -

reușit să obți­nă sa­la­rii cu 6% mai mari față de anul pre­ce­dent, ce­ea ce a fă­cut ca sa­la­ri­ul me­diu brut al aces­to­ra să ajun­gă la aproa­pe 4.500 de lei, adi­că mai mult de 3.100 de lei net pe lu­nă, dublu față de media nați­o­na­lă în in­dus­trie.

Pe de altă par­te, toa­te aces­te re­cor­duri vin în con­tex­tul în ca­re fran­ce­zii au in­ves­tit de­ja peste un miliard de eu­ro în uzi­na din Tan­ger, un­de lu­cre­a­ză peste 5.200 de mun­ci­tori ca­re au asam­blat anul tre­cut peste 100.000 de au­to­mo­bi­le Da­cia, la ca­re se adau­gă ce­le aproa­pe 70.000 de uni­tăți asam­bla­te la Ca­sa­blan­ca.

Nicolas Maure, ca­re a preluat la înce­pu­tul anu­lui man­da­tul de di­rec­tor ge­ne­ral al Au­to­mo­bi­le Da­cia, dar și cel de preșe­din­te al con­si­li­u­lui de ad­mi­nis­trație, de­cla­ra în ca­drul eveni­men­tu­lui Meet the CEO or­ga­ni­zat de Business Ma­ga­zin faptul că și în Ro­mânia, și în Ma­roc Da­cia pro­du­ce o mași­nă la 55 de se­cun­de. Di­fe­re­nța con­stă în faptul că aici se lu­cre­a­ză la o ca­pa­ci­ta­te de 100%, în timp ce în Ma­roc ca­pa­ci­ta­tea ocu­pa­tă es­te la 55%, dar și faptul că din Tan­ger se pot li­vra mai ra­pid

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.