UN PENTRU RO­MÂNIA

Business Magazin (Romania) - - + ANTREPRENORIAT - De IOANA MATEI

„NU VREM S NE MUT M ÎN HOL­LY­WOOD, NE PLA­CE BU­CU­RE TIUL I NE SIM IM ACAS AICI“, SPU­NE CU ACCENT MOLDOVENESC ANDREI BROVCENCO (24 DE ANI), TÂN RUL CA­RE CONDUCE ÎMPREUN CU FRATELE S U, VA­SI­LE (33 DE ANI), STUDIOUL DE PRODUC IE VI­DEO, ANIMA IE 3D I VFX FRAMEBREED. În ca­drul aces­tu­ia, ze­ce oa­meni cre­e­a­ză une­le din­tre ce­le mai cu­nos­cu­te per­so­na­je ani­ma­te din ad­ver­ti­sin­gul au­toh­ton, dar și din cel din afa­ra gra­nițe­lor, cât și efec­te­le spe­cia­le ale unor fil­me cu­nos­cu­te și dis­tri­bu­i­te în toa­tă lu­mea. Au reușit să ajun­gă prin aces­tea la veni­turi de 235.000 de eu­ro și un pro­fit de cir­ca 90.000 de eu­ro anul tre­cut, po­tri­vit an­tre­pre­no­ri­lor.

Cu­noști­nțe­le ar­tis­ti­ce ale lui Andrei, li­ce­nțiat în Re­gie de Film și TV la Uni­ver­si­ta­tea Nați­o­na­lă de Ar­tă Te­a­tra­lă și Ci­ne­ma­to­gra­fi­că „I.L. Ca­ra­gia­le“, și ce­le teh­ni­ce ale lui Va­si­le Brovcenco, ab­sol­vent al Fa­cul­tății de Au­to­ma­ti­că și Cal­cu­la­toa­re din ca­drul Uni­ver­si­tății Po­li­teh­ni­ce din București, au fost in­gre­di­en­te­le ne­ce­sa­re pentru ca hobby-ul ce­lor doi să se tran­sfor­me în afa­ce­re și pentru ca cei doi să de­vi­nă an­tre­pre­nori: în timp ce Andrei Brovcenco se ocu­pă mai mult

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.