În ace­ast pe­ri­oad a anu­lui pu­bli­ca iile ca­re acoper industria fondurilor de hed­ging din SUA întoc­mesc to­pu­ri­le anua­le ale câ tig to­ri­lor, iar unii î i pun întreb ri le­ga­te de su­me­le mari de bani pe ca­re unii ma­na­geri le înca­se­az , chiar i de or­di­nul

Business Magazin (Romania) - - + INTERNA IONAL -

N FRUN­TEA LIS­TEI DIN ACEST AN, PO­TRI­VIT INSTITUTIONAL INVESTOR ALPHA, SUNT PA­TRU PER­SO­NA­JE CU­NOS­CU­TE BI­NE ÎN LU­MEA FI­NAN­CIAR : din anul încheiat, scrie re­vis­ta ame­ri­ca­nă The New Yor­ker. Industria fondurilor de hed­ging es­te se­cre­toa­să. Per­soa­ne pre­cum Tepper și Paulson nu dau anu­nțuri la ziar că le-a cres­cut ave­rea cu câte­va miliarde. Chiar da­că ci­fre­le nu sunt cer­te, nici mă­car avo­cații foar­te bi­ne plă­tiți ai fondurilor nu con­tes­tă că une­le din­tre aces­tea ge­ne­re­a­ză pro­fi­turi uriașe pentru in­ves­ti­tori și ma­na­geri.

Din când în când ace­as­tă si­tuație stârnește mânia oamenilor obișnu­iți.

Su­ma to­ta­lă de 21,1 miliarde de do­lari acu­mu­la­tă anul tre­cut de pri­mii 25 de ma­na­geri de fon­duri în fun­cție de câști­guri de­pășește sa­la­ri­i­le cu­mu­la­te ale

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.