LUX LA CONTAINER

Business Magazin (Romania) - - + INTERNA IONAL -

În încer­ca­rea de a-i atra­ge pe tu­riștii bo­ga­ţi ca­re că­lă­to­resc în orașe foar­te aglo­me­ra­te și în ex­pan­si­u­ne, pre­cum Lon­dra ori New York, pro­pri­e­ta­rii de ho­te­luri înce­ar­că să ia­să în evi­den­ţă cu ofer­te cât mai in­so­li­te. Un bi­rou de ar­hi­tec­tu­ră din Hong Kong, Ova Stu­dio, a pro­pus un ho­tel de lux re­a­li­zat din con­tai­ne­re de me­tal fo­lo­si­te la tran­spor­tul măr­fu­ri­lor. Proi­ec­tul Hi­ve-Inn, scrie The Te­le­graph, pre­su­pu­ne con­stru­i­rea unui ho­tel mo­du­lar pe un sche­let me­ta­lic și po­si­bi­li­ta­tea de a înlo­cui con­tai­ne­re­le com­po­nen­te în func­ţie de ne­ce­si­tă­ţi. Ele­men­tul de no­u­ta­te adus de Hi­ve-Inn es­te po­si­bi­li­ta­tea de bran­du­i­re a con­tai­ne­re­lor de că­tre fir­me­le in­te­re­sa­te, ori chiar ame­na­ja­rea unor con­tai­ne­re­ma­ga­zin de că­tre fir­me din industria lu­xu­lui, ast­fel încât oas­pe­ţii să poa­tă cum­pă­ra edi­ţii li­mi­ta­te de ce­a­suri sau să co­man­de ar­ti­co­le din ce­le mai noi co­lec­ţii ale ca­se­lor de mo­dă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.