GRASUL ȘI SLABUL

Business Magazin (Romania) - - + INTERNA IONAL -

Da­că altă­da­tă si­lue­ta mas­cu­li­nă ide­a­lă evi­den­ţia­tă de moda tim­pu­lui era una sin­gu­ră, mai nou ace­as­ta poate va­ria în func­ţie de casa de mo­dă, scrie The Inde­pen­dent, du­pă cum se poate ob­ser­va în ul­ti­mii câţi­va ani. Și în ca­zul co­lec­ţi­i­lor se­zo­nu­lui de pri­mă­va­ră/vară 2014 Cal­vin Klein a op­tat pentru ma­ne­chi­ne cu con­sti­tu­ţie de fun­dași din echi­pe­le de fot­bal ame­ri­can, iar He­di Sli­ma­ne, spre exem­plu, a ales băr­ba­ţi cât se poate de sub­ţiri. Ale­ge­rea ce­lor ca­re pre­zin­tă co­lec­ţi­i­le se fa­ce, spun ex­per­ţii, în func­ţie de ima­gi­nea pe ca­re vrea s-o tran­smi­tă bran­dul, respectiv de ușu­rin­ţa de a fi re­cu­nos­cut în rândul pu­bli­cu­lu­i­ţin­tă. De ace­ea Cal­vin Klein op­te­a­ză pentru ma­ne­chini atle­tici, iar Do­na­tel­la Ver­sa­ce caută mo­de­le ca­re să pu­nă în evi­den­ţă ţi­nu­te­le sale cu umeri la­ţi și îngus­te pe ta­lie și șol­duri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.