CE, CUM ȘI CÂT PLĂTEȘTI PENTRU REUȘI­TĂ Da­că aș fi re­gi­zor de film, aș pu­ne pe ecran po­vești­le reale a doi oa­meni, un francez și un po­lo­nez. Po­ves­tea po­lo­ne­zu­lui o știu de la un ro­mân ca­re a lu­crat în Ita­lia, la un șan­ti­er mi­cuţ de re­pa­rat bărci și iah­turi

Business Magazin (Romania) - - EDITORIAL -

Aco­lo, omul a înce­put să lu­cre­ze pentru o bru­mă de bani, pentru că pu­tea re­fo­lo­si ma­te­ria­le pentru a-și con­strui pro­pria bar­că cu ca­re să fa­că încon­ju­rul lu­mii - ace­as­ta era con­venția cu pro­pri­e­ta­rul șan­ti­e­ru­lui. Și a trăit cu ba­nii aceia puțini, dor­mind sub sau, mai târziu, în cor­pul băr­cii sale, un hir­sut cu bar­ba zbârli­tă și păr răz­vră­tit, ani de zi­le, pentru a-și înde­plini vi­sul. La acu­ti­za­rea cri­zei, românii au plecat de la șan­ti­er, pentru că ni­meni nu-și mai re­pa­ra iah­tul. Iar po­ves­tea mea ră­mâne cu fi­nal des­chis, pentru că nu a mai pu­tut să îmi spu­nă ni­meni și nu știu ce s-a întâmplat cu uni­ver­si­ta­rul și cu bar­ca sa. Îmi pla­ce să cred că a iz­bândit, cei ca­re au lu­crat cu el spun că a re­nu­nțat la mult prea mul­te - carieră, familie, sta­bi­li­ta­te - pentru ide­ea sa.

Al doi­lea personaj es­te cu­nos­cut de mul­tă lu­me, cred. Se nu­mește Jérôme Ker­vi­el și es­te tra­de­rul con­dam­nat în 2010 la cinci ani de închi­soa­re pentru că a pre­ju­di­ciat, în 2008, gru­pul So­ciété Généra­le cu 4,9 miliarde de eu­ro. Ju­de­că­to­rii au ajuns la con­clu­zia că a ma­ni­pu­lat date și tranzacții, iar șe­ful băn­cii l-a ca­rac­te­ri­zat la un mo­ment dat drept te­ro­rist. Pe de altă par­te, tână­rul spu­ne că a fo­lo­sit me­to­de­le pe ca­re le-a învățat ca an­ga­jat al băn­cii, că su­pra­ve­ghe­to­rul său a de­co­nec­tat sis­te­mul de aler­tă ca­re re­a­cți­o­na la de­păși­rea unui prag de ex­pu­ne­re de 125 de milioane de eu­ro, că pentru a in­ves­ti 150 de milioane de eu­ro era de ajuns numai o se­cun­dă și alte pa­tru se­cun­de pentru a ju­ca un miliard de eu­ro. Nu in­tru în zo­na cu cine și ce a ști­ut și cine și ce a su­sți­nut la tri­bu­nal. Ker­vi­el a fost o par­te a unui an­gre­naj economic și fi­nan­ciar ca­re s-a învârtit din ce în ce mai re­pe­de și ca­re s-a de­fec­tat în 2008. Acum el a ajuns, du­pă ju­de­căți și ape­luri, la fi­na­lul dru­mu­lui și tre­bu­ie să fa­că pușcă­rie. La înce­pu­tul lu­nii mai se afla în Ita­lia, cu gânduri si­nu­ci­gașe, dar întâlni­rea cu pa­pa Fran­cisc l-a schim­bat, iar Ker­vi­el vor­bește de ilu­mi­na­re; pe ur­mă a plecat pe jos spre Fra­nța, într-un ha­ge­a­lâc ca­re îl du­ce spre iz­bă­vi­rea sa, închi­soa­rea. Merge mai pe oco­li­te, într-un de­mers ușor de înțe­les - se bu­cu­ră de li­ber­ta­te, de ver­de­ață, de ți­gă­ri­le sale, ba une­ori de sim­pa­tia oamenilor. Și spu­ne, și aici tind să-i dau drep­ta­te, că lu­mea nu a învățat ni­mic din criză, că lu­cru­ri­le au ră­mas cam la fel cum erau în 2008. Un de­ta­liu pentru fil­mul meu: mer­gea pe au­tos­tra­dă, iar un po­lițist a vrut să-l amen­de­ze pentru asta. I-a po­ves­tit po­lițis­tu­lui că da­to­re­a­ză 4,9 miliarde de eu­ro, iar aces­ta a iz­buc­nit în ho­ho­te și a re­nu­nțat la ide­ea amen­zii.

Do­uă po­vești fru­moa­se, nu? În ese­nță, do­uă is­to­rii cu oa­meni ca­re au plă­tit pentru pro­pria idee de reuși­tă. Nu am alte idei mo­ra­li­za­to­re, voiam doar să po­ves­tesc ce­le do­uă is­to­rii și să dau o te­mă de gândi­re.

Ilus­trez cu un Tur­ner fru­mos, cu un nu­me im­po­si­bil - „Na­va de li­nie Te­me­ra­rul re­mor­ca­tă la ul­ti­ma an­co­ra­re pentru a fi dis­tru­să“; es­te, în fond, o po­ves­te la fel de fru­moa­să ca ace­ea a po­lo­ne­zu­lui sau a lui Ker­vi­el; Te­me­ra­rul, o na­vă con­stru­i­tă din 5.000 de ste­jari, cu 98 de tu­nuri și un echi­paj de 750 de oa­meni, a fost na­va ca­re a stat ală­turi de Vic­to­ry a lui Nel­son la Tra­fal­gar - po­ves­tea erois­mu­lui. Acum, mă­re­ața, ele­gan­ta na­vă es­te tra­să spre lo­cul su­pli­ci­u­lui de un mic re­mor­cher cu aburi - po­ves­tea pro­gre­su­lui, a vic­to­ri­ei fo­cu­lui asu­pra pânze­lor. O reuși­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.