CE LE-A SPUS ELEC­TO­RA­TUL

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Din ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re me­ri­tă cu ade­vă­rat reți­nut un sin­gur lu­cru, și anu­me pur și sim­plu re­zul­ta­tul fi­nal con­cret: alia­nța PSD-UNPR-PC a obți­nut 16 man­da­te în Par­la­men­tul European, PNL - 6 man­da­te, PDL - 5 man­da­te, UDMR - 2 man­da­te, PMP - 2 man­da­te, Mir­cea Dia­co­nu un man­dat. Pe de o par­te, aces­te re­zul­ta­te mă­soa­ră gra­dul de mo­bi­li­za­re a par­ti­de­lor și a elec­to­ra­tu­lui (mo­de­rat, întru­cât eu­ro­par­la­men­ta­re­le sunt în mod tra­diți­o­nal ale­ge­ri­le cu cea mai sla­bă pre­ze­nță). Pe de altă par­te, ele mă­soa­ră do­ri­nța elec­to­ra­tu­lui de a pro­fi­ta de acest pri­lej de a vo­ta spre a-și ex­pri­ma sen­ti­men­te­le ac­tua­le față de partide (ca­zul vo­tu­ri­lor lua­te de la partide de Mir­cea Dia­co­nu, ca­re a con­cen­trat din­tr-un foc pro­tes­tul față de ru­pe­rea USL, față de mo­de­lul „bă­sist”, dar tran­spar­ti­nic de po­li­ti­cian con­flic­tual și față de ofer­ta elec­to­ra­lă a unei drep­te fă­râmița­te din rați­uni de or­go­liu) și față de po­li­ti­ci­eni, fie ei aflați sau nu pe lis­te­le pro­pu­se (sco­rul PDL, de pil­dă, a fost ri­di­cat de pre­ze­nța Mo­ni­căi Ma­co­vei, în timp ce sco­rul PMP a fost pla­fo­nat de stri­de­nța cam­pa­ni­ei co­mu­ne Traian Bă­ses­cu - Ele­na Udrea).

Înco­lo, bătălia spe­cu­lați­i­lor des­pre ce spun aces­te ale­geri des­pre pre­zi­de­nția­le­le din toam­nă are sens numai pentru li­de­rii par­ti­de­lor și fa­nii lor, ca­re s-au lansat de­ja într-o stra­te­gie de tem­po­ri­za­re cât mai mult posibil a anu­nță­rii can­di­dați­lor la preșe­di­nție, în do­ri­nța de a-și păs­tra ca­pa­ci­ta­tea de re­a­cție în fun­cție de can­di­da­tul anu­nțat de par­ti­dul sau par­ti­de­le din ta­bă­ra opu­să. Ace­as­tă stra­te­gie de­fen­si­vă față de ad­ver­sari es­te du­bla­tă de o alta, ofen­si­vă față de elec­to­rat, respectiv de spe­ri­e­re a lui cu ace­le­ași lo­zinci ve­chi ba­za­te pe de­mo­ni­za­rea to­ta­lă a ad­ver­sa­ru­lui: PSD agi­tă pe­ri­co­lul de reînvi­e­re a „dic­ta­tu­rii bă­sis­te” prin ori­ce fel de alia­nță a drep­tei, în timp ce par­ti­de­le de dre­ap­ta agi­tă pe­ri­co­lul de reînvi­e­re a „dic­ta­tu­rii co­mu­nis­te” da­că la Cotroceni ajun­ge can­di­da­tul PSD. Cât des­pre elec­to­rat, aces­ta va de­ci­de, ca de obi­cei, în ul­ti­mul mo­ment pe cine pre­fe­ră pentru preșe­di­nție, evi­dent în alte con­diții de mo­ti­vație a pre­ze­nței la vot și de cri­te­rii de ale­ge­re de­cât la eu­ro­par­la­men­ta­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.