CÂND VA SCĂDEA CAS

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Rectificarea bu­ge­ta­ră va fi dis­cu­ta­tă cu FMI la vi­zi­ta su­pli­men­ta­ră din lu­na iu­lie și apro­ba­tă de guvern în iu­li­e­au­gust, ce­ea ce ar însem­na o amâna­re a da­tei de re­du­ce­re a CAS, po­tri­vit lui Li­viu Voi­nea, mi­nis­trul bu­ge­tu­lui. Ioana Pe­tres­cu, mi­nis­trul fi­na­nțe­lor, a asi­gu­rat însă că re­du­ce­rea CAS cu 5% va in­tra în vi­goa­re la 1 iu­lie, con­form pro­mi­si­u­nii Gu­ver­nu­lui, iar scă­de­rea con­se­cu­ti­vă a veni­tu­ri­lor la buget cu 1,5 mld. lei ar urma să fie con­tra­ca­ra­tă prin înca­să­ri­le su­pli­men­ta­re din ta­xa pe con­stru­cții spe­cia­le și ma­jo­ra­rea ac­ci­zei pe car­bu­ra­nți, pre­cum și prin even­tua­la tăi­e­re a altor chel­tu­i­e­li, în fun­cție de re­zul­ta­tul ne­go­ci­e­ri­lor cu FMI. De­o­cam­da­tă, exe­cuția bu­ge­ta­ră ara­tă co­rect, cu un deficit de 0,28% din PIB pe pri­me­le 4 luni, față de 1,19% în aceeași pe­ri­oa­dă din 2013, pro­venit în special din scă­de­rea chel­tu­i­e­li­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.