GARANTEAZĂ PPE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Por­ni­tă inițial ca o încer­ca­re de pro­te­ja­re a li­be­ra­li­lor de asal­tu­ri­le emi­sa­ru­lui PSD Tă­ri­ce­a­nu, goa­na PNL du­pă o fu­zi­u­ne cu PDL în per­spec­ti­va pre­zi­de­nția­le­lor s-a do­ve­dit o gă­sel­niță pos­te­lec­to­ra­lă des­ti­na­tă (la PNL) să re­lan­se­ze șan­se­le tan­de­mu­lui Klaus Io­han­nis - Crin Anto­nes­cu la pre­zi­de­nția­le și să as­cun­dă (la PDL) răs­pun­de­rea con­du­ce­rii pentru re­zul­ta­tul de la eu­ro­par­la­men­ta­re. Fu­zi­u­nea PNL-PDL nu va avea loc înain­te de pre­zi­de­nția­le, du­pă cum a ad­mis Va­si­le Bla­ga, iar can­di­da­tul PNL-PDL va fi anu­nțat în iu­lie, ți­nând cont că, du­pă de­mi­sia lui Anto­nes­cu și Io­han­nis de la con­du­ce­rea PNL, e ne­voie mai întâi să ai­bă loc con­gre­sul par­ti­du­lui, la fi­ne­le lu­nii iu­nie. Pentru a apre­cia ca­li­ta­tea alia­nței PNL-PDL, in­te­re­sant es­te că, din punc­tul de ve­de­re al lui Va­si­le Bla­ga, încre­de­rea ale­gă­to­ri­lor drep­tei în loia­li­ta­tea lui Anto­nes­cu față de PDL ar urma să fie an­co­ra­tă nu atât în ide­ea că li­de­rul li­be­ral s-ar fi tre­zit la re­a­li­ta­te du­pă ru­pe­rea USL, ci pur și sim­plu în tre­ce­rea PNL de la ALDE la PPE: „Cre­deți că poți să faci ce vrei în PPE? Asta e do­va­da că vor mi­li­ta pentru un stat de drept”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.