NE-AȚI LUAT ÎN SE­RI­OS?

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Par­ti­de­le românești au pa­ten­tat la scru­ti­nul eu­ro­par­la­men­tar 2014 me­to­da can­di­da­tu­rii pro­vi­zo­rii sau re­la­ti­ve. Du­pă ce M.R. Ungu­re­a­nu a anu­nțat că el can­di­de­a­ză doar de for­mă, pentru că da­că ar câști­ga un man­dat l-ar ce­da ur­mă­to­ru­lui cla­sat pe lis­ta FC, a ur­mat PNL, ca­re i-a co­mu­ni­cat elec­to­ra­tu­lui său doar du­pă ale­geri de­ci­zia mai ve­che a lui Crin Anto­nes­cu de a tre­ce par­ti­dul de la ALDE la PPE. PSD nu s-a lă­sat mai pre­jos, prin­tr-un Victor Pon­ta ca­re a po­ves­tit aproa­pe cu voi­oșie că „nu cre­de că o va lă­sa” pe Eca­te­ri­na Andro­nes­cu, a do­ua pla­sa­tă pe lis­ta par­ti­du­lui, să-și preia man­da­tul de eu­ro­par­la­men­tar, fi­in­dcă are mai ma­re ne­voie de ea pentru „bă­tă­li­i­le din ța­ră”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.