A FI SAU A NU FI JUN­CKER

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Da­că e să ne luăm du­pă pre­sa in­ter­nați­o­na­lă, ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re au fost o sur­pri­ză te­ri­bi­lă, însă da­că e să ne luăm du­pă re­a­li­ta­te, așa cum au fă­cut pi­ețe­le fi­nan­cia­re ca­re au ră­mas cal­me, nu e vor­ba de ni­cio sur­pri­ză, no­te­a­ză iro­nic ana­liștii de la UBS, pentru că son­da­je­le de opi­nie s-au con­fir­mat în cea mai ma­re par­te. Ale­ge­ri­le au fost ur­ma­te de ci­na de lu­cru de la Bruxelles con­vo­ca­tă de Her­man Van Rom­puy pentru de­sem­na­rea de că­tre li­de­rii eu­ro­peni a unui can­di­dat la șe­fia Co­mi­si­ei Europene, ci­nă ca­re „a pro­dus doar o no­tă de plată pentru con­tri­bua­bi­lii eu­ro­peni, adi­că exact ce­ea ce era de aștep­tat să pro­du­că”, con­ti­nuă aceiași ana­liști, fă­când alu­zie la per­ce­pția de po­li­ti­cia­nism și pi­er­de­re de vre­me de­ga­ja­tă de ast­fel de ne­go­ci­eri. În ciuda vic­to­ri­ei PPE în ale­geri, ca­re ar însem­na pro­pul­sa­rea di­rec­tă a lui Je­a­nClau­de Jun­cker ca șef al CE, su­sți­nu­tă până și de so­cia­liștii din PE numai ca să se re­zol­ve mai re­pe­de si­tuația, atât pre­mi­e­rul britanic David Ca­me­ron, cât și can­ce­la­rul ger­man Ange­la Mer­kel s-au opus de­sem­nă­rii lui Jun­cker. Ți­nând cont că de­sem­na­rea tre­bu­ie fă­cu­tă de ma­jo­ri­ta­tea ce­lor 28 de șe­fi de stat și guvern, o decizie pri­vind pro­pu­ne­rea ce va fi înain­ta­tă PE spre apro­ba­re e de aștep­tat abia spre sfârși­tul lui iu­nie. Pre­lun­gi­rea ne­go­ci­e­ri­lor poate pă­rea într-ade­văr po­li­ti­cia­nism pur, din mo­ment ce ce­tățe­nii aște­ap­tă so­luții pentru pro­ble­me­le ca­re ame­ni­nță uni­ta­tea UE și a că­ror in­ten­si­ta­te s-a re­flec­tat din plin în ascen­si­u­nea par­ti­de­lor ex­tre­mis­te în PE: șo­ma­jul, aus­te­ri­ta­tea re­zer­va­tă doar pentru anu­mi­te ca­te­go­rii so­cia­le și in­ca­pa­ci­ta­tea de a mai înghiți noi va­luri de imi­gra­nți. În re­a­li­ta­te însă, opo­ziția față de Jun­cker ți­ne de po­ziția lui fa­vo­ra­bi­lă unei cen­tra­li­zări și mai ac­cen­tua­te la Bruxelles a pu­te­rii de­ci­zi­o­na­le a UE și de fer­mi­ta­tea sa proaus­te­ri­ta­te - or, da­că elec­to­ra­tul european a tri­mis în PE partide eu­ro­fo­be și an­tiaus­te­ri­ta­te, aces­ta ar fi me­sa­jul cel mai clar că pentru șe­fia CE e ne­voie de alte idei de­cât ce­le ale lui Jun­cker.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.