MA­RI­LE SPERANȚE ALE MOSCOVEI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Du­pă acor­dul-ma­mut pe 30 de ani de li­vra­re de gaz că­tre Chi­na, Rusia aște­ap­tă o no­uă opor­tu­ni­ta­te: un proi­ect de con­stru­cție a unui ga­zo­duct între Ja­po­nia și in­su­la Sa­ha­lin, ca­re ar pu­tea cos­ta 6 mld. do­lari și să fie fi­na­li­zat în cinci ani. Planul, ca­re va fi înain­tat în iu­nie pre­mi­e­ru­lui Shin­zo Abe, înain­te de vi­zi­ta de la toam­nă a li­de­ru­lui rus Vla­di­mir Pu­tin în Ja­po­nia, da­te­a­ză de aproa­pe ze­ce ani, însă a fost re­sus­ci­tat de un grup de par­la­men­tari ni­poni ca so­luție alter­na­ti­vă de pro­cu­ra­re a ener­gi­ei, du­pă ce industria nu­cle­a­ră a ță­rii a fost pa­ra­li­za­tă în urma de­zas­tru­lui de la Fu­kus­hi­ma. Până atunci, Mos­co­va și-a împli­nit un alt vis ve­chi, ace­la de a ofi­cia­li­za proi­ec­tul Uni­u­nii Eco­no­mi­ce Eu­ra­sia­ti­ce, ca­re va in­tra în vi­goa­re la 1 ia­nua­rie 2015. Uni­u­nea cu­prin­de Rusia, Be­la­rus și Ka­zah­stan, cu per­spec­ti­va ca Arme­nia și Kîrgîzsta­nul să se ală­tu­re în cu­rând.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.