LO­VI­TU­RA PREVENTIVĂ A BCE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Preșe­din­te­le BCE, Ma­rio Dra­ghi, a con­so­li­dat spe­ra­nța spe­cu­la­to­ri­lor că la șe­di­nța de con­si­liu BCE din 5 iu­nie se va de­ci­de o tăi­e­re a do­bânzi­lor sau chiar por­ni­rea ti­par­niței de bani (cu un pro­gram de cum­pă­ra­re de obli­gați­uni si­mi­lar ce­lui de­ru­lat de Fed). El a de­cla­rat că BCE ar pu­tea fi ne­voi­tă să lan­se­ze „o lo­vi­tu­ră preventivă” contra pe­ri­co­lu­lui de­flați­ei în zo­na eu­ro, ast­fel încât să fie com­bă­tu­tă „per­ce­pția că prețurile vor scădea în con­ti­nua­re”. In­flația în zo­na eu­ro es­te de 0,7%, față de țin­ta BCE de aproa­pe 2%. Ul­ti­me­le date ale CE ara­tă însă că pentru pri­ma oa­ră din de­cem­brie, per­ce­pția în rândul con­su­ma­to­ri­lor și al com­pa­ni­i­lor pri­vind evo­luția economiei și aștep­tă­ri­le pri­vind creșterea prețu­ri­lor s-au îmbu­nă­tățit sen­si­bil în lu­na mai față de apri­lie, ce­ea ce ar pu­tea de­ter­mi­na BCE să nu ce­de­ze pre­si­u­ni­lor de a urma exem­plul Fed.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.