SÂNGEROASE BEȚE ÎN ROATE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Mag­na­tul Pe­tro Po­roșen­ko, câști­gă­to­rul din pri­mul tur al ale­ge­ri­lor pre­zi­de­nția­le din Ucraina, a anu­nțat inițial că par­tea eco­no­mi­că a acor­du­lui de aso­ci­e­re cu UE va fi sem­na­tă în iu­nie, „ce­ea ce ar oferi Ki­e­vu­lui o opor­tu­ni­ta­te de a lan­sa mă­suri an­ti­co­ru­pție și alte re­for­me ne­ce­sa­re”. Par­tea po­li­ti­că a acor­du­lui a fost sem­na­tă în mar­tie de au­to­ri­tăți­le in­te­ri­ma­re. Con­form unor ofi­cia­li UE, eveni­men­tul ar urma să ai­bă loc la 27 iu­nie, oda­tă cu sem­na­rea acor­du­ri­lor de aso­ci­e­re cu Ge­or­gia și Mol­do­va. Ulterior însă, Po­roșen­ko a ce­rut UE mai mult timp de gândi­re spre a stu­dia acor­dul, so­li­ci­ta­re ex­pli­ca­bi­lă prin faptul că du­pă ale­ge­ri­le din 25 mai ate­nția Ki­e­vu­lui a fost con­fis­ca­tă com­plet de lup­te­le tot mai in­ten­se între se­pa­ra­tiștii ruși din Do­nețk, Lu­gan­sk și Sla­vian­sk și fo­rțe­le gu­ver­na­men­ta­le, sol­da­te cu su­te de mo­rți și ră­niți în numai pa­tru zi­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.