TA­XA PE STÂLP ÎNSE­AM­NĂ BANI CA­RE IES DIN ECONOMIE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // I T I COMPANII -

Ta­xa pe stâlp ar pu­tea adu­ce sta­tu­lui peste ju­mă­ta­te de miliard de eu­ro în acest an, de 4-5 ori peste es­ti­mă­ri­le au­to­ri­tăți­lor, bani ca­re sunt scoși din economie, a de­cla­rat avo­ca­tul Ga­bri­el Bi­riș, adău­gând că „ni­cio ța­ră să­nă­toa­să la cap nu-și per­mi­te să im­po­zi­te­ze in­ves­tiți­i­le”. „Ce­le­bra ta­xă pe stâlp” es­te în re­a­li­ta­te un im­po­zit de in­ves­tiții și a fost apro­ba­tă de Guvern fără con­sul­ta­rea me­di­u­lui de afa­ceri și în lip­sa unei ana­li­ze te­mei­ni­ce a im­pac­tu­lui fi­nan­ciar, ca­re ar pu­tea fi în re­a­li­ta­te de 4-5 ori mai ma­re de­cât es­ti­mă­ri­le au­to­ri­tăți­lor, a afir­mat Ga­bri­el Bi­riș la con­fe­ri­nța ZF Con­struc­ti­on & Infras­truc­tu­re Sum­mit ‘14. „Sunt foar­te cu­ri­os câți bani a strâns Ministerul Fi­na­nțe­lor din acest im­po­zit. Ei au pre­vă­zut că vor strânge 488 milioane lei tot anul. Din­tr-un studiu AmCham a re­zul­tat că doar de la pri­me­le 38 de com­pa­nii ca­re au răs­puns sur­vey-ului ar avea de co­lec­tat 1,1 miliarde lei, ce­ea ce ne poate du­ce cu gândul că în re­a­li­ta­te în loc de ju­mă­ta­te de miliard de lei vor strânge anul aces­ta peste ju­mă­ta­te de miliard de eu­ro, bani scoși din economie”, a spus Bi­riș.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.