CHEVRON PLEACĂ DIN BULGARIA ȘI SE CON­CEN­TRE­A­ZĂ PE PO­LO­NIA, RO­MÂNIA ȘI UCRAINA

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // I T I COMPANII -

Com­pa­nia ame­ri­ca­nă Chevron se re­tra­ge din Bulgaria, un­de ex­plo­ra­rea pentru ga­ze de șist a fost blo­ca­tă de au­to­ri­tăți, iar no­ua stra­te­gie în re­gi­u­ne va vi­za țări pre­cum Po­lo­nia, Ro­mânia și Ucraina, ca­re asi­gu­ră con­diții fa­vo­ra­bi­le pentru in­ves­tiții, scrie pre­sa lo­ca­lă, ci­ta­tă de No­vi­ni­te. No­ua stra­te­gie a com­pa­ni­ei se va con­cen­tra pe țări din Europa Cen­tra­lă și de Est pre­cum Po­lo­nia, Ro­mânia și Ucraina, ca­re asi­gu­ră con­diții fa­vo­ra­bi­le pentru in­ves­tiți­i­le ris­can­te ale Chevron. În iu­lie 2011, Chevron a câști­gat o li­ci­tație pentru un con­tract pe cinci ani vi­zând ope­rați­uni de pros­pec­ta­re și ex­plo­ra­re pentru identificarea de ga­ze de șist pe un te­ri­to­riu de 440.000 de hec­ta­re, scrie No­vi­ni­te. În ia­nua­rie 2012, Par­la­men­tul bul­gar a im­pus un mo­ra­to­riu asu­pra ex­plo­ră­rii pentru ga­ze de șist fo­lo­sind pro­ce­sul de frac­tu­ra­re hi­drau­li­că și a blo­cat ast­fel ac­ti­vi­ta­tea Chevron în Bulgaria.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.