VIITORUL RELAȚIEI CU CLI­E­NȚII

Business Magazin (Romania) - - + CLUB -

MARCIN GRYGIELSKI, INTERACTIVE INTELLIGENCE: Ro­mânia es­te o piață in­te­re­san­tă pen­tu noi, a do­ua piață ca im­por­ta­nță în re­gi­u­ne. Avem pla­nuri mari aici. Interactive Intelligence Gro­up es­te un fur­ni­zor glo­bal de ser­vi­cii și so­luții software. Avem peste 6.000 cli­e­nți din între­a­ga lu­me ca­re be­ne­fi­cia­ză de so­luții pentru centre de con­tact, so­luții in­te­gra­te pentru co­mu­ni­cații de business și software și ser­vi­cii pentru au­to­ma­ti­za­rea pro­ce­se­lor de business, ca­re pot fi im­ple­men­ta­te atât la se­di­ul com­pa­ni­ei, cât și în cloud. Am in­ves­tit foar­te mult din 2009 încoa­ce în dezvoltarea ser­vi­ci­i­lor în cloud. În SUA, 70% din ac­ti­vi­ta­te se des­fășoa­ră de­ja în cloud, iar la ni­vel mon­dial pro­cen­tul ajun­ge la 50%. Sun­tem pri­mii ca­re vom lua star­tul în cursa că­tre cloud în re­gi­u­ne. O ten­di­nță în industria noas­tră es­te de a sim­pli­fi­ca mo­dul în ca­re sunt ra­por­ta­te da­te­le le­ga­te de in­di­ca­to­rii de per­for­ma­nță din con­tact cen­ter pentru a pu­tea ve­dea sim­plu și clar ce as­pec­te pot fi îmbu­nă­tăți­te. Apoi, co­re­la­rea da­te­lor cli­e­nți­lor cu ce­le de pe rețe­le­le so­cia­le ajută ma­na­ge­rii cen­tre­lor de date la îmbu­nă­tăți­rea cam­pa­ni­i­lor de mar­ke­ting, a răs­pun­su­lui în timp re­al din par­tea pu­bli­cu­lui țin­tă. Am im­ple­men­tat sis­te­me­le noas­tre la ni­vel mon­dial la cli­e­nți pre­cum Alianz, iar di­rec­to­rii din call-cen­ter sau cei de IT au înțe­les că nu e ne­voie să fa­că ex­pe­ri­men­te când e vor­ba de teh­no­lo­gii ino­va­ti­ve, ci se pot con­vin­ge ra­pid de be­ne­fi­ci­i­le unui

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.