ASI­GU­RĂRI FI­NAN­CIA­RE

Business Magazin (Romania) - - OPINIE -

RIS­CURI CO­MER­CIA­LE pre­cum ne­pla­ta din cau­za in­sol­va­bi­li­tății cum­pă­ră­to­ru­lui (spre exem­plu,

ca ur­ma­re a fa­li­men­tu­lui); im­po­si­bi­li­ta­tea tem­po­ra­ră sau de­fi­ni­ti­vă a cum­pă­ră­to­ru­lui de a plă­ti

bu­nu­ri­le cum­pă­ra­te sau ser­vi­ci­i­le pres­ta­te; re­fu­zul cum­pă­ră­to­ru­lui de a ac­cep­ta măr­fu­ri­le con­trac­ta­te din mo­ti­ve in­de­pen­den­te de vânză­tor sau re­fu­zul cum­pă­ră­to­ru­lui de a

plă­ti

RIS­CURI PO­LI­TI­CE, ce țin de voi­nța gu­ver­ne­lor. În ace­as­tă ca­te­go­rie in­tră asi­gu­ra­rea de cre­di­te (pro­te­je­a­ză co­mer­cia­nții și pro­du­că­to­rii în fața ris­cu­lui de ne­pla­tă de că­tre con­su­ma­to­rii ca­re cumpără, închi­ria­ză bu­nuri sau be­ne­fi­cia­ză de fa­ci­li­tăți de cre­dit si­mi­la­re) și asi­gu­ra­rea

de fi­de­li­ta­te (asi­gu­ra­rea drep­tu­ri­lor sau in­te­re­se­lor

pa­tri­mo­nia­le) Sunt o for­mă re­la­tiv no­uă de asi­gu­ra­re apă­ru­tă ca o con­se­ci­nță a pro­ce­su­lui de îngus­ta­re a dis­tin­cți­ei din­tre in­sti­tuți­i­le fi­nan­cia­re și ce­le de asi­gu­rări. Ris­cu­ri­le asi­gu­ra­bi­le în asi­gu­ră­ri­le fi­nan­cia­re pot fi gru­pa­te în do­uă

ca­te­go­rii:

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.