CE ES­TE OBLI­GA­TO­RIU

Business Magazin (Romania) - - OPINIE -

Din­tre toa­te li­ni­i­le de asi­gu­ra­re, sin­gu­re­le obli­ga­to­rii în Ro­mânia sunt:

- asi­gu­ra­rea au­to tip RCA - asi­gu­ra­rea de răs­pun­de­re ma­na­ge­ria­lă (da­că pentru ma­jo­ri­ta­tea com­pa­ni­i­lor re­pre­zin­tă o for­ma­li­ta­te, iar va­loa­rea pri­mei es­te ne­gli­ja­bi­lă, pentru companiile lis­ta­te la bursă su­ma asi­gu­ra­tă poate să ajun­gă la su­te de milioane de eu­ro, iar va­loa­rea pri­mei es­te di­rect

pro­po­rți­o­na­lă cu ace­as­ta) - răs­pun­de­ri­le pro­fe­si­o­na­le pentru me­dici (po­lițe­le de mal­pra­xis) No­tă: Da­că pentru per­soa­ne­le fi­zi­ce, asi­gu­ră­ri­le pentru lo­cu­i­nțe tip PAID sunt obli­ga­to­rii, în ca­zul per­soa­ne­lor ju­ri­di­ce nu exis­tă o ast­fel de re­gle­men­ta­re

Sur­sa: UNSAR

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.