ASI­GU­RĂRI DE PER­SOA­NE NONVIAȚĂ

Business Magazin (Romania) - - OPINIE -

Asi­gu­rări de să­nă­ta­te: pla­nu­ri­le de să­nă­ta­te

pentru com­pa­nii aco­pe­ră, de re­gu­lă, con­sul­tații la me­dici spe­cia­liști, pro­ce­duri me­di­ca­le, ana­li­ze de la­bo­ra­tor, ima­gis­ti­că, dis­co­un­turi la ser­vi­cii sto­ma­to­lo­gi­ce, spi­ta­li­za­re, in­ter­venții chi­rur­gi­ca­le în ța­ră sau în străi­nă­ta­te, tran­sport me­di­cal și de ur­ge­nță ș.a. Pentru fi­e­ca­re con­tract exis­tă o de­du­ce­re fiscală de 250 de eu­ro pe an, ce­ea ce con­fe­ră com­pa­ni­i­lor ca­re aleg un ast­fel de in­stru­ment de mo­ti­va­re a

an­ga­jați­lor un alt avan­taj

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.