Antre­pre­nor în Europa cât cos­tă des­chi­de­rea unei afa­ceri din­co­lo de gra­nițe

Business Magazin (Romania) - - + AGRICULTUR - De BOGDAN ANGHELUȚĂ FOTO: SHUTTERSTOCK

Ide­ea de antreprenoriat es­te atră­gă­toa­re pentru foar­te mu­lți români, însă o se­rie de fac­tori pre­cum me­di­ul economic cu­rent, sis­te­mul fis­cal apă­să­tor și bi­ro­crația gândi­tă par­că să încur­ce ori­ce iniția­ti­vă de a pro­du­ce bani re­pre­zin­tă ob­sta­co­le ce par de ne­o­co­lit. Afa­ceri se pot fa­ce însă ori­un­de și o par­te din oa­meni au înțe­les acest lu­cru. Pentru cei­la­lți, pentru mi­cii an­tre­pre­nori, ide­ea unui business în străi­nă­ta­te pa­re uto­pi­că. Cât es­te de com­pli­ca­tă și cos­ti­si­toa­re, în re­a­li­ta­te, por­ni­rea unei afa­ceri peste gra­nițe?

Sta­te­le in­clu­se în ace­as­tă analiză sunt ur­mă­toa­re­le: Ro­mânia, Arme­nia (con­si­de­ra­tă ța­ra din Europa cu ce­le mai sim­ple pro­ce­duri de con­sti­tu­i­re a unei com­pa­nii), Marea Britanie, Germania și Fra­nța, pentru că sunt sta­te cu un me­diu de afa­ceri pri­mi­tor și eco­no­mii puternice, Spa­nia, da­to­ri­tă co­mu­ni­tății im­por­tan­te de români ca­re se află aco­lo, Bulgaria, un­de de­ja un ma­re nu­măr de români și-au des­chis fir­me, pre­cum și No­ua Ze­e­lan­dă, statul de­sem­nat de Ban­ca Mon­dia­lă pe pri­mul loc în ce­ea ce pri­vește des­chi­de­rea unei afa­ceri. Pentru a de­ter­mi­na cos­tu­ri­le ne­ce­sa­re în fi­e­ca­re stat, am con­sul­tat mai mul­te sur­se din piață, pre­cum și con­sul­ta­nți ce ope­re­a­ză la ni­vel european.

Con­form ra­por­tu­lui Doing Business 2014, pu­bli­cat de Ban­ca Mon­dia­lă și Inter­na­ti­o­nal Fi­nan­ce Cor­po­ra­ti­on (IFC), statul european în ca­re es­te cel mai ușor să des­chi­zi o afa­ce­re es­te Arme­nia, ce ocu­pă lo­cul 6 la ni­vel mon­dial. Sta­te­le ca­re ofe­ră ce­le mai bu­ne con­diții pentru a de­ma­ra o afa­ce­re sunt No­ua Ze­e­lan­dă, Ca­na­da, Sin­ga­po­re, Aus­tra­lia și Hong Kong. La po­lul opus se si­tue­a­ză Bir­ma­nia, Eri­trea, Hai­ti, Con­go și Gu­i­ne­ea Ecua­to­ria­lă. Pentru a cal­cu­la gra­dul de di­fi­cul­ta­te al des­chi­de­rii unei afa­ceri, cei de la Ban­ca Mon­dia­lă au luat în con­si­de­ra­re mai mu­lți fac­tori: nu­mă­rul de pro­ce­duri ne­ce­sa­re înfi­i­nță­rii per­soa­nei ju­ri­di­ce, nu­mă­rul de zi­le ne­ce­sar, cos­tul și ca­pi­ta­lul de por­ni­re mi­nim.

În apri­lie 2014, în Ro­mânia exis­tau

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.