UN PETIC DE CER

Business Magazin (Romania) - - + INTERNA IONAL -

Ori­cât de lu­xoa­să ar fi lo­cu­i­nța, fără un petic de cer nu se vin­de la fel de bi­ne, con­sta­tă dez­vol­ta­to­rii, ca­re au înce­put să in­clu­dă în ofer­te­le lor mici gră­dini, ba­ruri sau alte lo­ca­luri în clă­di­ri­le lor. Gră­di­ni­le la înă­lți­me sunt foar­te po­pu­la­re în Asia și sunt pre­vă­zu­te, în mul­te ca­zuri, cu pereți de sti­clă și ta­va­ne ca­re se pot deschide du­pă do­ri­nța lo­ca­ta­ri­lor și pot fi uti­li­za­te fie doar ca spațiu ver­de, fie chiar pe post de ca­me­re de lo­cu­it. În Sin­ga­po­re exis­tă Ascen­tia Sky, un­de ce­le mai scum­pe apar­ta­men­te sunt se­pa­ra­te de gră­dini sus­pen­da­te. În ca­zul Sky Con­dos din Li­ma, din Pe­ru, pe­ti­cul de cer poate fi ad­mi­rat din mi­ca te­ra­să-gră­di­nă pre­vă­zu­tă cu mi­ni­pis­ci­nă a fi­e­că­rui apar­ta­ment, în timp ce lo­ca­ta­rii Ver­ve Su­i­tes din Kua­la Lum­pur se pot re­la­xa pe te­ra­sa ver­de de pe aco­pe­riș, fa­ce baie în pis­ci­na in­sta­la­tă tot aco­lo, sta la pla­jă sau fa­ce sport la înă­lți­me.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.