CUM SĂ-ȚI FACI SIN­GUR STATUIE

Business Magazin (Romania) - - + INTERNA IONAL -

Cum moda selfie-urilor nu pa­re să tre­a­că prea cu­rând, nu e de mi­ra­re că unii s-au gândit să le tran­sfor­me în cre­ații 3D, pe ca­re să și le poa­tă ti­pări ori­ci­ne e dis­pus să plă­te­as­că o ta­xă. Așa a apă­rut o mică fir­mă din SUA, Twin­dom, ca­re le ofe­ră po­si­bi­li­ta­tea do­ri­to­ri­lor să-și cre­e­ze re­pro­du­ceri ale lor în mi­nia­tu­ră sub for­ma unor sta­tue­te cu înă­lți­mea de opt până la do­uă­zeci de cen­ti­me­tri. Aceștia tre­bu­ie să me­ar­gă la o ca­bi­nă spe­cia­lă pro­du­să de fir­mă, un­de sunt fo­to­gra­fiați cu ca­me­re 3D, du­pă ca­re o im­pri­man­tă 3D ti­pă­rește sta­tue­ta la di­men­si­u­ni­le do­ri­te. Pro­du­că­to­rii spe­ră să ai­bă suficient suc­ces încât să poa­tă in­sta­la ase­me­na ca­bi­ne nu numai la con­venții de ani­me sau SF, ci și prin mal­luri sau târguri ori în in­sti­tuții de învăță­mânt un­de vi­i­to­rii ab­sol­venți să-și poa­tă fa­ce sta­tue­te cu clasa.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.