În timp ce Her­man Van Rom­puy de­cla­ră pu­blic, un­de­va în Germania, că do­rește o Eu­ro­pă mai pro­tec­toa­re cu ce­tățe­nii ei, Vla­di­mir Pu­tin sem­na cu omo­lo­gii din Be­la­rus și Ka­zah­stan un acord pentru cre­a­rea unei uni­uni eco­no­mi­ce eu­ra­sia­ti­ce. Ia­tă do­uă fațe­te ale

Business Magazin (Romania) - - EDITORIAL -

Scriam, prin noi­em­brie 2010, că în data de 11 a res­pec­ti­vei luni a iz­bcnit al trei­lea răz­boi mon­dial. Spu­neam atunci că data am ales-o doar pentru re­le­va­nța ta­bloi­dă, pentru că lup­te im­por­tan­te fu­se­se­ră de­ja du­se. Era, și es­te, un răz­boi economic, di­fe­rit de ce­le pur­ta­te până acum – bi­e­te încrânce­nări co­mer­cia­le sau pe vreun pe­tec de in­flue­nță. Vor­bim aici de o re­po­ziți­o­na­re glo­ba­lă, pe fondul cri­zei, cu mișcări eco­no­mi­ce, po­li­ti­ce și so­cia­le. De exem­plu răz­boi­ul ra­tin­gu­ri­lor: în iu­lie 2010 cea mai im­por­tan­tă age­nție de ra­ting din Chi­na re­du­cea ra­tin­gu­ri­le Sta­te­lor Uni­te, Ma­rii Bri­ta­nii, Ger­ma­ni­ei și Fra­nței de la ca­te­go­ria tri­plu A la AA, într-o mișcare ca­rac­te­ri­za­tă drept re­vo­luți­o­na­ră de că­tre ana­liștii oc­ci­den­ta­li. La 26 sep­tem­brie, între pri­ma și a do­ua re­tro­gra­da­re a ra­tin­gu­lui ame­ri­can, pu­ter­ni­ca Se­cu­ri­ti­es and Exchan­ge Com­mis­si­on re­fu­za să re­cu­noas­că ce­lor de la Da­gong sta­tu­tul de age­nție de ra­ting nați­o­na­lă. La 4 noi­em­brie Da­gong a re­ci­di­vat și re­du­ce din nou ra­tin­gul ame­ri­can pentru da­to­ria pe ter­men lung de la AA la A plus. Acum ra­tin­gul ame­ri­can es­te A mi­nus, cu per­spec­ti­vă ne­ga­ti­vă. Uno­ra li s-or fi pă­rând fle­a­curi ase­me­na po­ziți­o­nări, dar ele se tra­duc în bani, me­reu. În bani buni. Și au mai fost, și sunt, răz­boai­e­le va­lu­te­lor (cea mai re­cen­tă mișcare a fost de­pre­ci­e­rea yua­nu­lui de că­tre ban­ca cen­tra­lă chi­ne­ză, la fi­ne­le lui fe­brua­rie) sau re­sur­se­lor na­tu­ra­le (de pri­sos să mai amin­tesc de ga­ze­le na­tu­ra­le ru­sești ca­re îmi par, pentru eu­ro­pe­nii pro­te­jați de Van Rom­puy, o ar­mă mai pu­ter­ni­că și mai ame­ni­nță­toa­re de­cât tan­cu­ri­le. Iar re­cen­tul acord ruso-chi­nez, în va­loa­re de 400 de miliarde de do­lari, pentru export de ga­ze, sem­nat un­de­va la 4 di­mi­neața, în ul­ti­me­le ore ale vi­zi­tei preșe­din­te­lui Pu­tin în Chi­na (de ce pre­si­u­nea, gra­ba ace­as­ta?! Pentru că Pu­tin avea ce­va de de­mon­strat lu­mii), ar tre­bui să dea din nou de gândit.

Din­co­lo de pro­te­cți­o­nis­mul Co­mi­si­ei Europene și din­co­lo, de ascen­si­u­nea ex­tre­miști­lor și eu­ros­cep­ti­ci­lor în Par­ma­men­tul European, tre­bu­ie evi­de­nțiat un lu­cru: faptul că se naște o no­uă lu­me, iar au­to­ri­tăți­le europene par de­păși­te, scu­fun­da­te în ne­pu­ti­nță eco­no­mi­că și imo­bi­lism ge­o­po­li­tic. Fără ma­re le­gă­tu­ră cu su­bi­ec­tul, dar re­le­vant, o să fo­lo­sesc un exem­plu dat de pro­fe­so­rul de economie Ma­rio Fa­tas și ca­re se re­fe­ră la mo­dul de lu­cru al Băn­cii Cen­tra­le Europene. Fa­tas ci­te­a­ză din cu­vântă­ri­le lui Ma­rio Dra­ghi des­pre pe­ri­co­lul in­flați­ei: în oc­tom­brie 2013: “...and are re­a­dy to con­si­der all avai­la­ble in­stru­men­ts”; noi­em­brie 2013: “...but the­re are a who­le ran­ge of in­stru­men­ts that we can ac­ti­va­te, if ne­e­ded”; de­cem­brie 2013: “...and are re­a­dy to con­si­der all avai­la­ble in­stru­men­ts”; ia­nua­rie 2014: “...and to ta­ke fur­ther de­ci­si­ve ac­ti­on if re­qu­i­red”; fe­brua­rie 2014: “...and to ta­ke fur­ther de­ci­si­ve ac­ti­on if re­qu­i­red”; mar­tie 2014: “... and to ta­ke fur­ther de­ci­si­ve ac­ti­on if re­qu­i­red”; apri­lie 2014: “...and act swif­tly if re­qu­i­red”; mai 2014: “...and act swif­tly, if re­qu­i­red”. Es­te ace­as­ta un soi de pro­cras­ti­na­re: vin da­te­le, să­rim ame­ni­nță­tori, nu fa­cem ni­mic pentru că nu sunt su­fi­ci­en­te date, apar date su­fi­ci­en­te ca­re con­fir­mă dar în loc de acți­u­ne înce­pe o no­uă pe­ri­oa­dă de aștep­ta­re a ur­mă­to­ru­lui rând de date. Și ci­clul se reia.

De câte ori nu ați trăit sau si­mțit acest mod de a (nu) acți­o­na? Iar în tim­pul ăsta alții chiar se mișcă.

Ilus­trez cu un Da­li: “Co­pi­lul ge­o­po­li­tic asis­tând la naște­rea Omu­lui Nou”, pic­tat în 1943, în plin răz­boi mon­dial. Omul Nou se spri­ji­nă cum­va pe Europa, dar se naște, cu văr­sa­rea de sânge de ri­goa­re, din Ame­ri­ca. Mă întreb ce și cum ar fi pic­tat Da­li în aces­te zi­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.