Albă-ca-Ză­pa­da se întoar­ce

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Ele­na Udrea, preșe­din­ta PMP, a ex­pli­cat că par­ti­dul ei nu va co­la­bo­ra cu PDL și PNL atâta vre­me cât PDL nu se va de­cla­ra con­ti­nua­tor al proi­ec­tu­lui lui Traian Bă­ses­cu și cât PNL nu se va de­zi­ce de cei ca­re „au dat lo­vi­tu­ra de stat împreu­nă cu Victor Pon­ta și PSD“, lă­sând însă des­chi­să po­si­bi­li­ta­tea unei co­la­bo­rări cu ce­le do­uă partide în tu­rul al doi­lea al pre­zi­de­nția­le­lor. Con­diți­i­le im­po­si­bi­le pu­se de Udrea au da­rul să scu­te­as­că PMP de umi­li­nța de a fi re­fu­zat la ne­go­ci­e­ri­le pentru „dre­ap­ta uni­tă“, din mo­ment ce re­fu­zul vi­ne an­ti­ci­pat de la PMP, dar în ace­lași timp su­flă și în pânze­le PNL-PDL, ca­re au ne­voie să se po­ziți­o­ne­ze clar ca alter­na­ti­vă atât la „dre­ap­ta bă­sis­tă“, cât și la PSD, pentru a evi­ta ast­fel soar­ta ARD din 2012 (foto), ca­re a fost res­pin­să de elec­to­rat toc­mai pentru că a fost per­ce­pu­tă drept o încer­ca­re de asi­gu­ra­re a con­ti­nu­i­tății re­gi­mu­lui PDL-Bă­ses­cu.

De­o­cam­da­tă, PNL și PDL înce­ar­că, la fel ca și PSD, să împin­gă cât mai mult că­tre toam­nă de­sem­na­rea unui can­di­dat co­mun la pre­zi­de­nția­le, din mo­ment ce Va­si­le Bla­ga a anu­nțat că mo­men­tul de­ci­zi­ei pri­vind fu­zi­u­nea ce­lor do­uă partide va avea loc „cel mai târziu la 1 sep­tem­brie“. Sco­rul la pre­zi­de­nția­le al can­di­da­tu­lui PMP, Cris­tian Dia­co­nes­cu, și efi­ci­e­nța su­sți­ne­rii de că­tre PMP a ce­lui mai bi­ne pla­sat can­di­dat al drep­tei în tu­rul al doi­lea vor de­ci­de însă ca­re va fi ro­lul du­pă ale­geri al par­ti­du­lui con­dus de Ele­na Udrea - adi­că da­că PMP, ca re­pre­zen­tant de­cla­rat al unui elec­to­rat al lui Traian Bă­ses­cu es­ti­mat de ta­bă­ra aces­tu­ia la 15-20%, va pu­tea să-și joa­ce ro­lul de ar­bi­tru al pu­te­rii până în 2016 sau chiar să par­ti­ci­pe la o for­mu­lă de gu­ver­na­re până atunci. Să ne amin­tim că proi­ec­tul par­ti­du­lui „Albă-ca-Ză­pa­da“, ima­gi­nat de con­si­li­e­rul Se­bas­tian Lă­ză­roiu și a că­rui ul­ti­mă încar­na­re es­te PMP, avea ca re­per par­ti­dul ceh TOP 09, ca­re la ale­ge­ri­le din 2010, la câte­va luni de la înfi­i­nța­re, a intrat în par­la­ment și s-a aliat ulterior cu fos­tul par­tid de gu­ver­nă­mânt de dre­ap­ta, că­ru­ia i-a per­mis ast­fel să asi­gu­re con­ti­nu­i­ta­tea pu­te­rii, chit că până atunci îl cri­ti­ca­se dras­tic în cam­pa­nie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.