NOUTĂŢILE DE LA BNR

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

În 2009, când ju­ris­tul li­be­ral Bogdan Olteanu de­venea vi­ce­gu­ver­na­tor al BNR cu sus­ţi­ne­rea PNL și a PSD, opo­zan­ţii din PDL se ară­tau te­ri­fia­ţi că si­gu­ran­ţa na­ţi­o­na­lă va fi pri­mej­du­i­tă, fi­in­dcă Olteanu îi va da in­for­ma­ţii din BNR lui Di­nu Pa­tri­ciu. Acum, fa­ţă de 2009, no­u­ta­tea e că în lo­cul lui Cris­tian Po­pa va ve­ni ca vi­ce­gu­ver­na­tor din oc­tom­brie Li­viu Voi­nea, mi­nis­trul bu­ge­tu­lui, la ba­ză pro­fe­sor la ASE, sus­ţi­nut de PSD, în timp ce în res­tul func­ţi­i­lor au avut loc do­uă înlo­cu­iri între oa­meni sus­ţi­nu­ţi de PSD, respectiv PNL - Ghe­or­ghe Gher­ghi­na de la Fi­nan­ţe în loc de Nicolae Dă­ni­lă și Da­ni­el Dăia­nu de la ASF în loc de Na­po­le­on Pop. Aces­te nu­miri nu înse­am­nă că BNR a de­venit de stânga sau că va fi aser­vi­tă po­li­ti­cii gu­ver­nu­lui, cum s-a spe­cu­lat, ci pur și sim­plu că din­tr-un to­tal de 9 mem­bri noul CA are cu 2 mem­bri mai pu­ţin ca­re se pri­cep la po­li­ti­că mo­ne­ta­ră în ra­port cu ve­chi­ul CA - e ade­vă­rat, aceștia nu-s ju­riști, ci tot eco­no­miști, dar fără spe­cia­li­za­re în po­li­ti­că mo­ne­ta­ră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.