CE PRIORITĂŢI ARE GU­VER­NUL

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Fon­du­ri­le pentru aju­toa­re de stat urmează să fie ma­jo­ra­te la rectificarea bu­ge­ta­ră din iu­lie, întru­cât alo­că­ri­le ini­ţia­le s-au epu­i­zat. În pri­me­le 4 luni, statul a acor­dat aju­toa­re de stat de 40 mil. eu­ro, la o va­loa­re a investiţiilor de 112 mil. eu­ro. Mi­nis­trul economiei, Con­stan­tin Ni­ţă, a pro­mis că se lu­cre­a­ză și la o sche­mă de spri­jin pentru ma­rii con­su­ma­tori de ga­ze na­tu­ra­le, în per­spec­ti­va de­re­gle­men­tă­rii pi­e­ţei de la 1 oc­tom­brie, ţi­nând cont că preţurile plă­ti­te de com­pa­nii pentru ga­ze­le din pro­duc­ţia in­ter­nă sunt mai mici cu 40% de­cât ce­le de im­port. În ce-l pri­vește pe pre­mi­e­rul Pon­ta, aces­ta a afir­mat cu oca­zia unei vi­zi­te a de­le­ga­ţi­ei Exxo­nMo­bil că in­te­re­sul gu­ver­nu­lui, mai ales în lu­mi­na con­flic­tu­lui Rusia-Ucraina, es­te să sti­mu­le­ze in­ves­ti­ţi­i­le în pe­trol și ga­ze, mo­tiv pentru ca­re va spri­jini și in­ves­ti­ţi­i­le Exxo­nMo­bil în zo­na con­ti­nen­ta­lă a Mă­rii Ne­gre.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.