MAI ÎNCERCĂM O DA­TĂ

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Gu­ver­nul va tri­mi­te CE răs­pun­sul la ob­ser­va­ţi­i­le pri­mi­te pentru pro­pu­ne­rea pri­vind Acor­dul de Par­te­ne­riat 20142020, du­pă ce CE a pre­zen­tat mai mul­te obi­ec­ţii re­fe­ri­toa­re la lip­sa de priorităţi din do­cu­ment, respectiv la alo­cări bu­ge­ta­re de­ze­chi­li­bra­te și ne­res­pec­ta­rea le­gis­la­ţi­ei în domeniul achi­zi­ţi­i­lor pu­bli­ce. Mi­nis­trul fondurilor europene, Eu­gen Te­o­do­ro­vici, a tri­mis la 31 mar­tie pri­ma pro­pu­ne­re de acord. Acum urmează ca va­rian­ta ac­tua­li­za­tă să fie tri­mi­să CE până la fi­ne­le lu­nii, ast­fel încât acor­dul să poa­tă fi sem­nat în vară. Între alte­le, CE ce­re și cla­ri­fi­cări des­pre scu­ti­rea marilor con­su­ma­tori in­dus­tria­li de la obli­ga­ţia de a cum­pă­ra cer­ti­fi­ca­te ver­zi pentru o anu­mi­tă par­te a con­su­mu­lui de ener­gie elec­tri­că.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.