AMAZON A LANSAT SMAR­TPHO­NE-UL FIRE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII, I NDUSTRII I TEHNOLOGIE -

Re­tai­le­rul ame­ri­can Amazon a pre­zen­tat cu ecran 3D și software ca­re re­cu­noaște, uti­li­zând ca­me­re­le dis­po­zi­ti­vu­lui, atât pro­du­se co­mer­cia­le, cât și ar­tă, po­tri­vit co­ti­dia­nu­lui Wall Stre­et Jo­ur­nal. Smar­tpho­ne-ul ar pu­tea func­ţi­o­na, însă, mai mult ca o ca­să mo­bi­lă de mar­cat, par­te a stra­te­gi­ei Amazon de a-și crește vânză­ri­le de muzică în for­mat di­gi­tal, con­ţi­nut vi­deo, dar și alte pro­du­se co­mer­cia­li­za­te pe si­te-ul com­pa­ni­ei. Amazon spe­ră ca func­ţi­i­le di­fe­ri­te să aju­te smar­tpho­ne-ul să ia­să în evi­den­ţă pe o pia­ţă aglo­me­ra­tă, do­mi­na­tă de Apple și Sam­sung. Fire Pho­ne are pa­tru ca­me­re ca­re pot ur­mări fa­ţa uti­li­za­to­ru­lui pentru a aju­ta ecra­nul să afișe­ze ima­gini apa­rent 3D și per­mit uti­li­za­rea func­ţi­ei de scroll pe pa­gini web sau căr­ţi elec­tro­ni­ce doar prin încli­na­rea dis­po­zi­ti­vu­lui. Smar­tpho­ne-ul va fi dis­po­ni­bil în SUA, înce­pând din 25 iu­lie, la preţuri de la 199 de do­lari și până la 299 de do­lari cu abo­na­ment pe doi ani. Fără con­tract, te­le­fo­nul se va vin­de cu 649749 do­lari, po­tri­vit amazon. Fire Pho­ne are ecran de 4,7 inci, ușor mai ma­re de­cât cel al iPho­ne, și ca­me­ră de 13 me­ga­pi­xe­li. „Încercăm să fa­cem ce­va di­fe­rit și mai bun. Exis­tă cli­en­ţi ca­re vor gă­si aces­te func­ţii uti­le și le vor adop­ta“, a fas­hi­on, un­de co­man­da me­die s-a ma­jo­rat cu 52%, 25% și, respectiv, 12%. „Evo­lu­ţia înre­gis­tra­tă pe toa­te seg­men­te­le ara­tă o creștere a încre­de­rii uti­li­za­to­ri­lor în magazinele online și o înţe­le­ge­re a be­ne­fi­ci­i­lor cum­pă­ră­tu­ri­lor online. Evo­lu­ţia unor seg­men­te pre­cum cel al ju­că­ri­i­lor, un­de va­loa­rea me­die o de­pășește chiar și pe cea din fas­hi­on și se apro­pie de IT&C, es­te un alt mod prin ca­re ne pu­tem da se­a­ma că achi­zi­ţi­i­le online nu mai re­pre­zin­tă o ex­cep­ţie, ci sunt par­te in­te­gran­tă din via­ţa unui nu­măr tot mai ma­re de oa­meni. De alt­fel, lu­nar, în sis­te­mul PayU se înre­gis­tre­a­ză, în me­die, 30.000 de uti­li­za­tori unici noi, cei mai mul­ţi ajun­gând să fie uti­li­za­tori re­cu­ren­ţi“, spu­ne Cristina Vrânce­a­nu, stra­te­gic par­tner­ships exe­cu­ti­ve la PayU Ro­mânia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.