PLUSURI ȘI MINUSURI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII, I NDUSTRII I TEHNOLOGIE -

Vânză­ri­le de au­to­tu­ris­me pe pia­ţa ro­mâneas­că au cres­cut cu 19,4% în mai, com­pa­ra­tiv cu apri­lie, la 8.079 uni­tă­ţi, în timp ce pro­duc­ţia lo­ca­lă a scă­zut cu 1,6%, la 34.000 uni­tă­ţi, iar ex­por­tu­ri­le s-au re­dus cu 5,6%, la 30.708 mașini, po­tri­vit Aso­cia­ţi­ei Pro­du­că­to­ri­lor și Impor­ta­to­ri­lor de Au­to­mo­bi­le. La ni­ve­lul pri­me­lor cinci luni creșterea vânză­ri­lor de au­to­tu­ris­me a fost de 29,8%, cu un plus 53,2% pentru ce­le au­toh­to­ne și 21,7% pentru ce­le din im­port. În ace­as­tă pe­ri­oa­dă, to­pul pe mărci es­te con­dus de că­tre Da­cia, cu 9.832 uni­tă­ţi vându­te (32,6% din to­tal), ur­ma­tă de Vol­kswa­gen (2.995 uni­tă­ţi / 9,9%), Sko­da (2.816 uni­tă­ţi / 9,3%), Ford (2.066 uni­tă­ţi / 6,8%), Re­nault (1.920 uni­tă­ţi / 6,4%) și Opel (1.221 uni­tă­ţi / 4%). Pe mo­de­le, Da­cia Lo­gan es­te cel mai bi­ne vândut model în lu­na mai, dar și du­pă cinci luni, ur­mat de Da­cia San­de­ro, Da­cia Dus­ter, Sko­da Octa­via și Vol­kswa­gen Golf. În ce­ea ce pri­vește pro­duc­ţia, în mai s-au fa­bri­cat cu 1,6% mai puţine au­to­tu­ris­me de­cât în apri­lie, iar în pri­me­le 5 luni re­du­ce­rea a fost de 6,7%, la 176.124 de au­to­ve­hi­cu­le, fa­ţă de pe­ri­oa­da si­mi­la­ră din 2013. Din­tre aces­tea, 149.489 uni­tă­ţi (85%) sunt pro­du­se de că­tre Da­cia, 26.631 (15%) de că­tre Ford și 4 uni­tă­ţi de că­tre Ro­man Brașov. Ex­por­tu­ri­le s-au re­dus în mai cu 5,6% com­pa­ra­tiv cu apri­lie, dar la cinci luni s-a înre­gis­trat un avans cu 1,6%, la 161.255 uni­tă­ţi. de­cla­rat di­rec­to­rul ge­ne­ral al Amazon, Jeff Be­zos, la pre­zen­ta­rea pro­du­su­lui. Șe­ful com­pa­ni­ei de re­tail a de­mon­strat func­ţia Fi­re­fly, ca­re per­mi­te te­le­fo­nu­lui să re­cu­noas­că, fo­lo­sind ca­me­ra și mai mul­ţi sen­zori, pro­du­se afla­te la vânza­re, sem­ne, muzică sau emi­si­uni TV. „Po­ţi fa­ce ce­va în câte­va se­cun­de. Un uti­li­za­tor poate îndrep­ta te­le­fo­nul că­tre un pa­chet de gu­mă și să-l co­man­de online. De ase­me­nea, poate îndrep­ta te­le­fo­nul că­tre o pic­tu­ră pentru a afla mai mul­te des­pre ar­tist“, a spus Be­zos. Amazon in­tră pe pia­ţa smar­tpho­ne, foar­te dificilă, pentru a-și con­so­li­da poziţia pe co­mer­ţul online, a de­cla­rat Ja­mes McQu­i­vey, ana­list la For­res­ter Research.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.