DĂRI MAI MICI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII, I NDUSTRII I TEHNOLOGIE -

Proi­ec­tul le­gii de re­du­ce­re a con­tri­bu­ţi­i­lor de asi­gu­rări so­cia­le cu 5 punc­te pro­cen­tua­le de la 1 oc­tom­brie a fost apro­bat săp­tă­mâna tre­cu­tă de guvern și va fi tri­mis la Par­la­ment. „Avem pe or­di­nea de zi proi­ec­tul de le­ge pri­vind mo­di­fi­ca­rea Co­du­lui fis­cal, în sen­sul re­du­ce­rii con­tri­bu­ţi­i­lor de asi­gu­rări cu 5% (punc­te - n.r.) de la 1 oc­tom­brie. Vre­au să ple­ce la Par­la­ment cât mai re­pe­de. Se­na­tul mi-a co­mu­ni­cat că aște­ap­tă proi­ec­tul, îl dez­ba­te în pro­ce­du­ra cea mai ra­pi­dă și îl adop­tă, iar Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor, la înce­pu­tul lu­nii iu­lie, va avea ori­cum o se­si­u­ne ex­traor­di­na­ră pentru a apro­ba ra­ti­fi­ca­rea acor­du­lui de aso­ci­e­re între Mol­do­va și Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă și atunci îl adop­tă și Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor, deci poate ple­ca la preșe­din­te pentru pro­mul­ga­re“, a afir­mat pre­mi­e­rul Victor Pon­ta la înce­pu­tul șe­din­ţei de guvern. El a sus­ţi­nut to­to­da­tă că s-a dis­cu­tat cu in­sti­tu­ţi­i­le fi­nan­cia­re in­ter­na­ţi­o­na­le în ace­as­tă pri­vin­ţă, iar gu­ver­nul, fi­ind „mai bun gos­po­dar“, are bani puși de­o­par­te pentru ace­as­tă mă­su­ră. „Cred că es­te o mă­su­ră foar­te bu­nă, ce­ru­tă de mult timp de toa­te par­ti­de­le po­li­ti­ce. Une­le, du­pă ce am fost noi de acord, nu mai sunt ele de acord, dar e tre­a­ba lor. Avem - și am dis­cu­tat clar cu in­sti­tu­ţi­i­le fi­nan­cia­re in­ter­na­ţi­o­na­le - ne înca­drăm în 2014 în toa­te obli­ga­ţi­i­le pe ca­re ni le-am asu­mat. Am fost un guvern mai bun gos­po­dar și avem niște bani puși de­o­par­te pentru ace­as­tă re­du­ce­re“, a sus­ţi­nut pre­mi­e­rul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.